De Hoge Bank van Zuilichem | De 100 laatst geplaatst of gewijzigd

Overzicht van 100 actes. (Veel teksten moeten en zullen nog nagezien worden.)

06-01-1548. Schepenen Arnt van Tuil en Dirck Muijl Arntsz.
Stans Wijkensz. belooft een tijns aan joncker Reiner van Aeswyn heer tot Brakel uit zijn huis en hofstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-5-2018.
Stans Wyckenssz. gifft jaerlix eijnen carolus gulden den heren thott Brackell op Petrie ad Cathedram

marge: 1 carolus gulden op petri

Wij Arnt van Tuill ende Dirck Muijll
Arntssz. schepen in Zulichem tugen dat
voyr ons coemen is Stans Wijkenssz. ende hefft
geloefft joncker Reiner van Aesswyn heer
tot Brakell thins eenen guldenn brabans
twentich gefaluwierde brabans stuiver voerden
gulden gerekent off ander goet paiment dayr
voir in gelicker weerdenn te betaelenn op synte
Peters dach ad Cathedram naestcoemende oever
een jaer ende daer nae voirt alle jaer ewelick
te betaelenn ende te boerenn op sinte Peters dach
voyrss. uuit sijn huis ende hoffstat gelegenn in-
den gericht van Brakell boeven naestgelegen
Lieskenn Hoeffmeisters ende beneden Derck Aertssz.
voirss. welcken thins voirss. weerdt saeck dat hij
alle jaer ewelickenn optenn termijn dach der
betaelinge voirss. niet betaelt en weer dan soe
sall daer alle weckenn dair naestvolgende enen
peen van enen halvenn stuiver geng ende geeff
optenn thins voirss. wassen ende gaen welcken
peen te gaeder metten thins voirss. joncker
Reiner van Aesswynn heer tot Brakell
voirss. verhaelen sall ende mach uuitten
guederen voirss. wanneer hij's niet langher
en sall wyllenn beiden ende Stans Wic-
kenss. voirss. geloeffdenn oeck joncker
Reiner van Aesswyn voirss. den thins
voirss. te waerenn tot onss lantrecht ende voert
met volder waerschappen ten ewygen daegen als
recht als recht is voir allen die genen
die ten recht coemen wyllen met voerwaerden
toegedain als dat Stans Wickenss. voirss. den
thins voirss. aff sall moegen lossen op eynigen
termijn dach voirss. inden iersten metten versche-
nen thins ende dair nae met soeventienden
halvenn brabans gulden als voirss. sijn off
payment dair voir als voirss. steet
als voir die afflossynghe des thins voirss.
In oirkonde onsser letteren. Gegeven intt
jaer ons Herenn duysent vyeff hon-
dert ende acht ende veertich den sesten dach yn
januario.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.111v+112)
01-01-1546. Schepenen Ot van Herwijnen en Jan Arienssz.
Helmich Alaertssz. met haren gecoren momber, belooft een tijns aan jonker Reijer van Aeswin heer tot Brakel uit haar huis en hofstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-5-2018.
Helmich Alerts Tymmermans
huisffrouwe gifft erfftins jair-
lix denn here vann Braekell
eynen philips gulden op Martini.

marge: 1 Phs. gulden op Martini

Wij Ott van Herwijnen ende Jan Arienssz.
schepen in Zulichem tugen dat voer ons
comen ys Helmich Alaertssz. met hoeren ge-
coren momber ende hefft geloefft erffthins
eenen goeden gouden philips gulden offte
dye gerechte weerde dair voir in anderenn
goedenn payment joncker Reijner vann
Aesswin heer tot Braekel alle jaer erff-
licken ende ewelicken te betaelenn ende te
boerenn op synte Mertijns dach inden wijn-
ter uut hoer huis ende hoffstat met allenn
hoerenn toebehoerenn gelegen inden gericht
van Brakel boeven naest gelegenn Fraen
Zegerssz. den smit ende ben?eden Willem Arissz.
voert wiede hoffstat voirss. all omme met recht
naestgelegenn is welcken erffthins voyrss.
weerdt saeck dat hi alle jaer erffelickenn
ende ewelickenn opten termijn dach der be
taelynghe voerss. niet betaelt en weer dan
soe sall daer alle daegenn dair naestvolgende
eenen peen van eenen halven stuiver geng ende
geeff opten erffthins voirss. wassen ende gaenn
welckenn peen te gaeder metten erffthijns
voirss. joncker Reiner van Aesswyn heer
tot Braekell voirss. verhaelen sall ende mach uuitten
goederenn voirss. wanneer hij's niet langer en sal
willenn beiden ende Helmich Alaerssz. voirss. met
hoerenn gecoeren momber geloeffde oeck joncker
Reiner van Aesswin voirss. dessen erffthins
voirss. te waeren met volder waerschappen tenn
eewigen daegenn als recht is voir alle dye
genenn die ten recht coemen willenn dit
alle nae luitt ende inhalt der alder erff-
thinsbrievenn des huis van Brakel voirss.
In oerkonde onsser litterenn. Gegeven inden
jaer ons Herenn dusent vieffhondert ende
ses ende veertich optenn jaersdach.
de jaarsdag was 1 januari
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.111+111v)
14-05-1542. Schepenen Aernt van Tuil en Ot van Herwinen.
Dirick Derckssz. belooft een tijns aan Reiner van Aeswyn uit een huis en hofstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-5-2018.
marge: Derick Dirickssz. gift jaers thins van XII keijsers gulden 's jaers op Sunte Peters dacg.

Wij Aernt van Tuill ende Ott van
Herwinenn schepenn inn Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Dirick Derckssz. end hefft
geloeft Reiner vann Aesswyn thins twelf goede
gouden karolus keijsers gulden off die gerechte
weerde dair voir alle jaer ewelyckenn te be-
taelenn end te boerenn op Sunte Peters dach ad
cathedram uuyt een huiss ende hoffstat gelegen
indenn gericht vann Brakell tussen Andries
Dirickssz. benedenn end beneden Cornelis
Wouterssz. boevenn nocht uit acht hont lants
gelegenn indenn gericht voirss. in die corte
bevynge inden kattenn hoeck tussen lant
Claes Janssz. beneden end Arienn ?...enn
boevenn noch uit dertiende halff hont lants
gelegenn inden gericht voirss. opt luisvelt
tussenn Crijn Gelummerssz. beneden ende Jan
Dirck Claessz. boeven noch uit twe mergen lants
gelegenn in die corte bev?inge des Heiligen Geest-
lant beneden end der kerckenn lant boevenn
voirt uit alle sinenn guederenn rede end onrede
die hij nutertit hefft offte noch vercrijgen mach
welcken thins voirss. weerdt saick dat hij alle
jaer ewelickenn optenn termijn dach der betaelyn-
ge voirss. niet betaelt en weer dan so sal dair
alle daegenn dair naestvolgende eenen peen van
enenn stuiver genge ende geeff optenn thins voyrss.
wassen end gain welckenn peen te gaeder
metten thins voirss. Reiner van Aeswin voirss.
verhaelen sal ende mach uuyt allen denn
guederenn voirss. wanneer hij 's niet langer en
sal wyllen beijdenn. End Dirick Dirickssz.
voyrss. geloefde oick Reiner vann Aeswin
voyrss. te waerenn uyt allen den guederen
voyrss. ten ewigen dagenn als recht is voir
allenn die genen ie tenn recht comen wyllen.
Des geloefft noch Dirick Dyrickssz. voirss. als
dat Reiner van Aesswin voyrss.denn voir
thins die welck herenn Reiner offte sijn
macht Katherina op dese voyrss. guederenn mocht
hebben te lossen met voerwaerden toegedain
als dat Dirick Dirickssz. voyrss. den thins voyrss.
aff sal moegen lossenn op eynichen termijndach
voirss. inden ierstenn met allen verscenen tijnss
end dair nae met twe hondert goede gouden
karolus keijsers gulden alss voirss. sijnn offte die
gerechte weerde dair voyr in golt offte fal-
uerenn payment als voyrss steet als voir die
afflossynge des thins voirss. Inn oerkonde
onser literen. Gegeven inden jair ons heren duysent
vieffhondert ende twe ende veertich op ten
sonnendach als men singt inden Hilliger kercke
voecem jocunditatis
vocem jocunditatis = 5e zondag na pasen = 14 mei in 1542
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.110+110v)
20-05-1536. Schepenen Reiner van Tuil en Goessen van Aelst.
Goessenn Diricx, mede namens zijn huisvrouw, belooft een tijns aan joncker Reiner van Aeswyn heer van Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 21-5-2018.
marge: Goessen Dircxen gyfft jaerlijks VI gulden thoe tins op Sunte Peters dach ad cathedram.

Wij Reiner van Tuill ende Goessen vann
Aelst schepenn inn Zulichem tugenn dat voir
ons comenn is Goessenn Diricx end mede alss
momber sijnder echter huisffrouwenn ende hefft
geloefft joncker Reiner vann Aesswynn thins
sees brabass guldenn gefaluweerdts gelt
twintich gefaluweerde brabans stuiver voyr elck
guldenn gerekent voir datum dees brieffs
geslagenn offte gemunt off ander guet pay-
ment dair voir inn gelicker weerden alle jaer
ewelyck joncker Reiner van Aesswynn voirss.
op Sunte Peters dach ad cathedram te be-
taelenn ende te boerenn uuyth drie mergenn
lants gelegenn indenn gericht vann Brakel
affter den Soechoevell oestwaerdt naest lantt
gelegenn geheitenn Wyllem Bruystens camp
westwaerdt dat smaele hoeffkenn genoemt noch
uyt ilfftehalff hont lants gelegenn in
den gericht voirss. affter opt hout boeven naest-
lant gelegenn onss kerck tot Brakell beneden
Alaert Geritssz. voerdt wye denn lande voyrss. al-
omme met recht naestlant gelegenn sijnn ende
voirdt uit allenn sijnenn guederenn die hij met
sijnder echter huisfrouw nu tertijt hefft offte hier-
naemaels vercrijgenn mach het sij rede off onrede
niet uytgesceijden welckenn thins voirss. weerdt
saick dat hij alle jaer ewelickenn opten ter-
mijnn dach voyrss. niet betaelt enn weer soe
sall alle daghe dayr naestvolgende eenen peen
vann enenn halvenn stuiver genge ende geve opten
voirss. tins wassenn ende gain welckenn peenn
te gaeder mettenn thins voirss. joncker Reiner
vann Aesswyn voirss. uitten lande voyrss. ende guede-
renn verhaelenn sall ende mach wanneer hij'ss
niet langher en sall wyllen beijden end Goessen
Dirxe voyrss. geloeffdenn oick Reiner van Aess-
wynn voirss. denn thins voirss. tenn ewygen daegen
te waerenn als recht is tegenn allenn die gene die
ten recht comenn wyllen uuytten guederen voirss.
noch ist bevoerwaerdt dat men denn thins voirss.
alle jaer alsoe betaelenn sall datten eenen thins naden
anderenn niet en col?t ende indien dat denn thijnss
voirss. alsoe niet betaelt en wordenn soe en sall
Goessen Dirxen voirss. geen recht voirderinge moegen
steykenn offt keerenn noch geen gelt onder scepenen
leggen noch met enniger handt dingen dair
tegen te doin dann allen verschenen pachten
te betaelenn off joncker Reiner van Aess-
wyn voirss. sall met sinen recht voertvaeren
soe its voerwaett dat Goessen Dirxen voirss.
denn thins voirss. aff sall moegenn lossen
als hem dat believenn sall inden iersten
mettenn verscenenn thins ende dair nae
met een hondert gulden als voirss. in payments
voirss. als voir die afflossinge des thijns voyrss.
Reiner van Aesswyn voirss. te betaelenn. In oerkon-
de onser literenn. Gegeven inden jair ons Heren
duisent vyeffhondert ende ses ende dertich
den twintichstenn dach in meij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.109v+110)
03-05-1481. Schepenen Baudewijn van Welderen en Dirick Aernt Gheritssz.
Jan Glummers verkoopt 7 hont lant te Brakel aan Herman van Overij[n] bastaert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-5-2018.
marge: koep brieff van VII hont lants gelegen achter die weteringe toe Brakell.

Wij Baudewijn van Welderen ende Dirick
Aernt Gheritssz. schepenn inn Zulichem tugen
dat voyr ons comen is Jan Glummers end heft ver-
cofft ende opgedragen voir viefftich gulden guet
end gheve die hij ghiedenn dat hem betaelt
sijnn soeven hont lants inden gericht van Bra-
kell gelegenn affter die weteringhe tusschen
Glummer Dircssz. aen die een ziede boeven naest ge-
legenn end beneden naest lant gelegenn Jacop
Ballinck Jacopssz. Herman van Overijn bastaert
sonder thins mit dick end mit weteringe dye
dair gelegenn sijnn end die dair mit recht toe
hoerenn inn enen eijgendom erfflicken te be-
sittenn end Jan Glummers voirss. verteech
op dit lant voirss. end geloeffdenn dair op
doenn te vertienn allenn die gene oick Her-
mann van Overijn voirss. te waerenn dit lant voirss.
jaer end dach als recht is tegenn allenn dye
genenn die tenn recht comenn wyllenn ende
alle voirplicht aff te doin vann den selvenn
dye rasueren gelegenn sinn end loeven wij guet.
Inn oirkonde onser literenn. Gegeven int jair
onss Herenn duysent vierhondert een ende tach-
tentich op't Heijlich Kruys dach inventionis
Heilig kruis dag (Crucis Inventionis) = 3 mei
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.96+96v)
1528. Joost van Brakell en Reijnier van Tuill schepenen in Zuilichem getuigen dat jufffrou Cornelis van Broeckhuisen weduwe zalige Stees van Broekhuisen etc, 1528.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-5-2018.
Met een kruisje ervoor als teken dat deze akte vernietigd is.

Zie ook: Familie Van Dam van Brakel, Inv. 1211, f.101v+102, 10-05-1528.
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Archieven Neerijnen)
1535. Voor Goessen van den Oever Baijensse en Goessen van den Oever Arnolss {1} schepenen in Zuijlichem comp. Derck van Haeften en geeft eenig lant uit in erftins onder Gameren.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 5-5-2018.
1. Dat zal moeten zijn: Ariensz.
Transfix.
Aanhangend: 26-03-1544
Bron: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
02-12-1371. schepenen Aernt van Aelst en Dirck Hannarts zoen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 28-4-2018.
bovenschrift: Gameren

marge: in die sceijdelwech I 1/2 mergen, 1371

Wij Aernt van Aelst ende Dirck Hannarts zoen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Conraet Boyst ende heefft vercofft ende opgedragen voir negentich pont gever
penningen die hij giede dat hem betailt sijn anderrhalven mergen lants gelegen inden ge-
richt van Gamberen in die sceijdelwech tuschen Johan ?Puwe van Tuell ende erffge-
namen Aernts Neijde Wijch?saken zoens (1) Rutger Snoecs zoen tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende dijcke erffelicken te
besitten. Ende Conraet voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te ver-
tijen allen die gene die daer metten recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te
waren Rutger voirss. tot behoeff der tafelen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC een ende
tsoeventich des dincxdages nae Sunte Andries dach.
des dincxdages nae Sunte Andries dach (30 nov.) = 2 dec.
scan 195-2
(1) genoemd in de kaartenbak van H. Beckering Vinckers (RAR, archief 3033 Archief van de familie Beckering Vinckers, 1874 - 1967, inv. nrs. 72 3n 73, Indexen op fiches (kaartjes), vervaardigd door Harco Beckering Vinckers, Aangelegd ca. 1900-1935).
Hier wordt deze naam uitgeschreven als: "Aernts Neyde Wyc Wakenzoens".
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115v)
09-10-1538. Schepenen Aernt van den Oever en Ot die Rick.
Aernt Janssz. die Decker belooft een tijns aan Reiner van Aeswyn uit een hofstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
Wij Aernt van den Oever ende Ott
die Rick schepenn inn Zulichem tugen dat
voyr ons comenn is Aernt Janssz. die Decker
ende hefft geloefft Reiner van Aesswynn
thins twe guldenn brabans twintich stuver
brabans voir iegelickenn gulden gerekent te
weetenn drie goede gelrisse snaphanenn met
twe stuver voyr iegelickenn off ander guet
paiment dair voir inn gelijcker weerde alle
jaer ewelickenn op Sunte Mertins inden wyn-
ter te betaelenn ende te boerenn uit eender
hoffstat gelegenn inden gericht van Brakell
boevenn naestgelegen Cornelis Aelbertssz.
ende benedenn Aelaert Geritssz. voirt wye der
hoffstat voyrss. allomme mit recht naest gele-
genn is welckenn thins voyrss. weerdt saick
dat hij alle jaer ewelyckenn optenn termijn
dach voyrss. niet betaelt en weer dan soe sall
daer alle wekenn dair naestvolghende enen
peen van eenen stuver genge ende geeff opten
thins voyrss. wassenn ende gaynn welcken
peenn te gaeder mettenn thins voyrss. Reiner
vann Aesswynn voirss. opten gueden voirss.
verhaelenn sall ende mach wanneer hij's
nyet langer beiden enn wylle. End Airnt
Janssz. voirss. geloeffden oick Reiner van Aesswyn
voirss. den thins voyrss. te waerenn ten ewigen
dagenn alss recht is tegenn allenn die genen
die tenn recht comenn wyllenn uuyter hoffstat
voirss. met voerwaerden toegedaynn dat Aernt
Janssz. voirss. den thins voyrss. jaerlix optenn
termijnn dach voirss. aff sall moegen lossen
indenn ierstenn met allenn verschenen tijnsen
end dair nae tegenn die hondert ses alss voir
die afflossynge des thins voyrss. Reiner vann
Aesswynn voirss. te betaelenn. In oirkonde
onser literen. Gegeven inden jaer ons Herenn duysent
vieffhondert ende acht ende dartich op Sunte
Dyonisius dach.
St. Dionysius dag = 9 oktober
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.108v+109)
25-07-1542. Schepenen Aernt van Tuijl en Ot van Herwinen.
Toenis Jan Jacopssz. belooft een tijns aan Reiner van Aeswyn uit 2 morgen land te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 23-4-2018.
marge: Toenis Jan Jacopssz. gifft tins III gulden brabans valueerts op Sunte Jacops dach.

Wij Aernt vann Tuijll ende Ott van
Herwinen schepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is Toenis Jan Jacopssz. ende
hefft geloefft Reiner van Aesswyn thins
drie gefaluweerde brabans gulden twentich ge-
faluweerde brabans stuivers voir iegelickenn gulden
gerekent off ander guet paiment dair voir
inn gelijcker weerdenn alle jaer ewelyck te
betaelenn end te boerenn op Sunte Jacops-
dach uuytt twe mergenn lants gelegenn in-
denn gericht vann Brakell genaent die Es-
kens boevenn naestlant gelegenn is welcken
thins voyrss. Arien Janssz. end beneden
Peter Janssz. Voirt wie denn lande voyrss.
alomme mit recht naestlant gelegenn is
welckenn thins voirss. weerdt saick dat hij
alle jaer ewelicken optenn termijn dach der
betaelyngevoyrss. niet betaelt en weer dan
so sall dair alle dagenn dair naestvolgende
enenn peen van enenn stuver genge
ende geeff optenn thins voirss. wassenn
ende gayn welcke peen tegader mytten
thinss voirss. Reiner van Aesswin voirss. ver-
haelenn sall end mach uuytten lande voirss.
end uit allenn guederenn Toenis Jann Jacopssz.
voirss. wanneer hij's niet langer en sall wyllen
beijdenn end Toenis Jan Jacopssz. voirss. geloef-
denn oick Reiner van Aesswin voirss. den thijnss
voyrss. te waeren met volder waerschappen
ten ewygenn dagenn alss recht is voir allen
die gene die tenn recht comenn wyllenn met
voerwaerdenn toegedayn alss dat Thoenis
Jann Jacopssz. voirss. den thins voyrss. aff
sall moegenn lossenn op eynigenn termijn
dach voirss. inden ieerstenn met allen versce-
nenn thins ende dair nae met viefftich ge-
faluweerde brabans gulden alss voirss. sijnn
offte paiment dair voir alss voirss. steet alss
voyr die afflossinge des thijns voirss. Inn oir-
konde onser literenn. Gegeven indenn jair ons
herenn duisent vieff hondert ende twe ende
veertych op Sunte Jacops dach den heiligen
apostell.
Sint Jacopsdag apostel = 25 juli
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.108+108v)
25-08-1405. Aernt van Herler Herberensz. en Jan Spiegel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt vnd. verkoopt aan heer Hubert, heer van Culenborch, 4 morgen land onder Zulichem in de Cort Poderoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Wij Aernt van Herler Herberens soen ende Jan Spiegel scepen in Zulichem tugen dat ick Aernt
voirsz. hebbe vercoft ende opgedragen voor tweehondert gouden gulden guet ende gheve die
ick ghiede dat mij betaelt sijn vier mergen lants alsoe groot ende alsoe cleijn als dair gelegen sijn
inden gericht van Zulichem in die Cort Poderoyen tusschen erfgenamen Yken Hermans soen aen
d'een sijde Gijsbert die Groet ende die daer mit recht lantgelegen sijn an d'ander zijde Dirck Jans
soen tot behoef heren Huberts heere van Culenborch in eenen eijgendom sonder thijns ende dijck
erflick te besitten Ende ick Aernt voirsz. verteech op dit lant ... etc ...
....
... In oirconde onsen litteren gegeven Int jaer ons heren dusent vierhondert ende vijve
des dijnxdages na sunte Bartholomeus dach
Gelders archief; archief 0370 Heren en graven van Culemborg
Regest 480a.
Bron: Overigen, inv. 1787 (f. 395)
09-11-1365. Arnoldus de Aelst en Brustinus Johannisz. van Camberen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat heer Gerardus de Herlaer, heer van Poderoyen, ridder, en zijn broeders Arnoldus en Otto de Herlaer overdragen aan heer Johannes, heer van Culenborch, ridder, een hoeve onder Zulinchem in de Weert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Universis presentia visuris nos Arnoldus de Aelst et Brustinus filius Johannis de Camberen scabini in
Zulichem notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Gerardus de Herlaer dominus de
Poderoyen miles Arnoldus de Herlaer et Otto de Heerlaer eius fratres vendiderunt et obtulerunt
pro mille libras denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis unum mansum terre prout jacet in
jurisdictione de Zulichem In die Weert inter heredes Gerardi Rusen et heredes Vastredi? et inter ecclesiam sancti spiritus
in Boemel et Johenni filium Berisij Johanni de Beest filio Oliviri ad opus domini Johannis domini de Culenborch
militis in allodio sine censu et aggere exceptis tredecim cum dimidia virgatas aggeres sitis ibidem versus
aream Arnoldi Blomen? inter domicellam Engelberti? relictam Arnoldi de Herlaer de Poderoyen et inter
Wolteris Kayen hereditarie possidendam et dominus Gerardus Arnoldus et Otto fratres et venditores prenotati
terre predicte renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur
promittentes nominus? warandiam facere predicto Johanni de Beesd ad opus predicti domini de Culenborch
super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
sexagesimo quinto dominica die post beati Willibrordi
Gelders archief; archief 0370 Heren en graven van Culemborg
Regest 214b.
Bron: Overigen, inv. 1787 (f. 394v)
09-11-1365. Brustinus Johannisz. en Arnoldus de Aelst, schepenen in Zulinchem, oorkonden, dat Herbernus de Herler van Poderoyen overdraagt aan heer Johannes, heer van Culenborch, ridder, 2 morgen land te Zulichem op Lange Poderoyen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 15-4-2018.
Universis presentia visuris nos Brustinus filius Johannis et Arnoldus de Aelst scabini in Zulinchem
protestamur quod veniens coram nobis Herbernus de Herler de Poderoyen vendidit et optulit pro centum
libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo jugera in jurisdictione de Zulichem Op
Lange Poderoyen inter predictum Herbernum et inter Johenni filium Nycolai de Ghisen Johanni de Beest
filio Oliveri ad opus domini Johannis domini de Culenborch militis in allodio sine censu et aggere exceptis ta....
quadraginta pedibus aggeris sitis ibidem Op Lange Poderoyen inter predictum Herbernum et inter predictum Johenni
filium Nycolai hereditarie possidendam et Herbernus predictus terre predicte renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens etiam warandiam facere
predicto Johanni de Beest ad opus predicti domini de Culenborch super terra predicta per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod dicitur voirplicht
de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini M CCCº sexagesimo quinto dominica post Willibrordi
episcopi
Gelders archief; archief 0370 Heren en graven van Culemborg
Regest 214a
Bron: Overigen, inv. 1787 (f. 394v)
11-05-1542. Schepenen Wolff vann Ztivel en Symon van Bueren.
Hugo Bernssz. belooft een tijns uit zijn huis en hofstad te Brakel aan Reiner van Aeswyn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
marge: Huigh Berntssz. gifft tijnss VI golt gulden op meij dach

Wij Wolff vann Ztivel end
Symon van Buerenn schepenn in Zulichem
tugenn dat voir ons comenn is Hugo Bernssz.
ende hefft geloefft Reiner van Aesswynn
thins ses enckell golden oeverlensche rijnsse
koirvorster gulden guet van goude end ghe-
recht end swaergenoech van gewicht offte
die gerechte weerde dair voyr alle jaer ewe-
licken te betaelenn end te boerenn optenn
meij dach uytt ein huiss end hoffstat met
allenn sijnenn toebehoerenn gelegenn inden
gericht vann Brakell streckende ten noerden
benevenn denn gemeijnenn dick end ten zui-
denn naest Tiel W?in?lem voirt wie der hoffstat
voirss. alomme met recht naest gelegenn iss
Voert uytt alle sinenn guederenn gelegen
in der enynge vann Zulichem end inden ge-
richt vann Brakell voirss. welckenn tinss
voirss. weerdt saick dat hij alle jaer ewelicken
opten termijn dach der betaelinge voirss. niet
betaelt en weer dan soe sall dair alle dagen
dairnaest volghende eenen peen van eenen stuiver
brabans genge ende geeff optenn thins voirss.
wassenn ende gayn welcke peen te gaeder met
denn thins voyrss. Reiner van Aesswyn voirss.
verhaelenn sall ende mach uuit allen denn
guederenn voirss. uit allenn denn wanneer
hi's niet langer en sall wyllen beiden ende Hu-
go Boerntssz. voirss. geloeffdenn oeck Reiner van
Aesswynn voirss. den thins voyrss, te waeren
uittenn guederenn voirss. voirt met volder waer-
schappenn tenn ewygen dagenn als recht is
voir allenn die genenn die ten recht comenn
wyllenn met voerwaerden toegedain als dat
Hugo Beerntssz. voirss. den thins voirss. aff sal
moegenn lossenn op einigen meij dach voirss.
indenn ierstenn met allenn affterstelligenn
verschenenn thins end dair nae met hundert
enckel golden rijnsche koervorster gulden goet
van golde ende gerecht van gewycht offte die
gerechte weerde dayr voyr als voirss. steet als voyr
die afflossinge des thins voirss. Reiner van
Aesswin voirss. te betaelenn. Inn oirkonde
onser literenn. Gegeven int jaer ons Herenn duy-
sent vieffhondert ende twe ende veertich
denn ilffstenn dach inden meij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.107v+108)
22-02-1542. Schepenen Arnt van Tuil en Ott van Herwinen.
Aernt[ken] Thoenis belooft een tijns uit een hoeve, huis en hofstad te Brakel aan Reiner van Aeswin.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
marge: Aneken Toenis gyfft tins II gulden t jaar op Sunte Peter ad Cathedram erschinende

Wij Arnt van Tuill end Ott van Herwinen
schepenn inn Zulichem tugenn dat voyr
ons comen is Aernt Thoenis ende hefftt
geloefft Reiner vann Aesswin thins twe
brabans gulden twintich gefaluweerde bra-
bans stuiver voir iegelickenn gulden gerekent
off ander guet brabans payment dair voir in
gelicker weerdenn alle jaer ewelycken te
betaelenn end te boerenn op Sunte Peters
dach ad Cathedram uuit hoeve huys
ennde hoffstat met allenn sinen toebehoe-
renn dair sij nu ter tit op woent gelegenn
inden gericht vann Brakell boevenn naest-
gelegenn Arnt Arntssz. end beneden Stof-
fell Geritssz. voirt wie der hoffstat voyrss.
alomme mit recht naestgelegenn is welcken
thins voirss. weerdt saick dat hij alle jaer
ewelickenn opten termijn dach der betaelinge
voirss. niet betaelt en weer dan soe sall daer
alle dagenn dair naestvolgende eenen peen
vann enen halvenn stuiver genge ende gheeff
optenn thins voirss. wassen ende gain welke
peen te gaeder metten thins voirss. Reiner
vann Aesswin voirss. verhaelenn sall ende
mach uitenn guederenn voirss. wanneer hij's
niet langher en sall willenn beiden ennde
Aerntkenn Thoenis voirss. geloeffden oick
Reiner van Aesswyn voirss. den thins voyrss.
te waerenn met volder waerschappenn nae
vermoegenn ons lantrecht tenn ewigenn
dagenn als recht is voir allen die genen dye
tenn recht comen wyllenn met voerwaerden
toegedain als dat Arntkenn Thoenis voirss.
den thins voirss. altit aff sall moegen lossen
op enigen Sunte Peters dach ad Cathedram
voirss. inden iersten metten verscenen thins
ende dair nae mit twe ende dertych brabans
gulden als voirss. sin off paiment dair voir alss
steet als van die afflossinge des thins voirss. In
oerkonde onser literenn. Gegevenn inden jaer
ons Herenn duisent vijffhondert end twe ende
veertich op Sunte Peters Avont ad Cathe-
dram voirss. den hijligenn apostell.
St. Peters ad Cathedram = 22 feb.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.106v+107)
23-02-1546. Schepenen Jochem van Ghiessen en Ott van Herwijnen.
Ott Janssz., Andries Wyllemssz., Jan Aerntssz. Ballinck, Willem Wyllemssz., Dirick Aerntssz., en Cornelis Woutersz., hemerraders van Brakel beloven uit naam van de gemene naburen van Brakel een tijns aan Reijner van Aesswin heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 7-4-2018.
marge: Dat gemene dorp to Braickell g?yefft op mertiny XXX gulden 't jaers

Wij Jochem van Ghiessenn ende
Ott van Herwijnen scepenn in Zulichem
tugenn dat voir ons comenn sijnn Ott Janssz.
Andries Wyllemssz. Jann Aerntssz. Ballinck Wil-
lem Wyllemssz. Dirick Aerntssz. end Cornelis
Woutersz. hemerraders inder tit des dorps
vann Brakell ende hebbenn geloefft Reij-
ner vann Aesswin heer tot Brakell van wegen
ende met wyll denn gemeijnen nabuerenn
van Brakell voirss. thins dertich gefalu-
weerde brabans gulden twintich gefalu-
weerde brabans stuver soe si tot Gorchem
genge ende goet sijnn voir iegelicke gulden
voyrss. gerekent off ander guet hollans pay-
ment dair voir inn gelicker weerden alle
jaer ewelickenn te betaelenn ende te boeren
van der hemerraders inder tit des dorps voirss.
op Sunte Mertins dach indenn wynter uit
allenn denn guederenn der naburen van Bra-
kell gelegenn inden gericht vann Brakell
welckenn thins voyrss. weerdt saick dat
hij alle jaer ewelyckenn optenn termijn dach
der betaelynge voyrss. niet betaelt en weer dan
soe sall daer alle daegenn dair naest vol-
gende enenn peen van twe stuvers genge
ende geeff optenn thins voyrss. wassen ende gayn
welcke welckenn peen te gaeder mettenn
tijns voyrss. Reiner van Aesswynn heer tot Bra-
kell voirss. verhaelenn sal ende mach uuytt al-
lenn denn guederenn voirss. wanneer hij's niet
langer en sal wyllenn beijdenn end Ott
Janssz. Andries Wyllemssz. Jann Aerntssz.
Ballinck Willem Willemsz. Dirick Aerntssz.
end Cornelis Woutersz. voirss. geloeffden oyck
Reiner vann Aesswin heer tot Brakell voirss.
als hemeraders indertit des dorps vann Bra-
kell voirss. end vann wegenn des dorps voirss.
den thins voyrss. te warenn met volder waer-
schappenn tenn ewygenn dagenn als recht is
voyr allenn die gene die ten recht comen wil-
lenn met vorwaerden toegedain als dat die
hemeraders inder tit des dorps voirss. den
thins voirss. op eynigenn termijnn dach
der betaelinge voirss. aff sullenn mogen
lossenn inden ierstenn met allen affterstel-
ligenn ombetaelde tinss end dair nae
met vijffhondert gefaluweerde brabans
gulden als voirss. sijnn off paiment daer
voir als voirss. steet als voir die afflossynge
des thins voirss. ende dese thins voerss. te
moeghenn lossen tot tween termijnen op die
termijnn daegenn voirss. mettenn verscenen
tins innd der hoefftsomme nae advenant
als voirss. Inn oirkonde onser literen. Gegeven
inden jaer ons Herenn dusent ende vief-
hondert ende ses ende veertich op Sunte Ma-
thijs avont apostell.
St. Mathijs apostell = 24 feb., dus St. Mathijs avont = 23 feb.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.106+106v)
20-03-1536. Schepenen Reiner van Tuil en Goessen van Aelst.
Goess[en] Dirixssz. mede als momber van zijn huisvrouw belooft een thijns uit twee percelen te Brakel aan joncker Reiner van Aeswyn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2018.
Wij Reiner van Tuill end Goessen van
Aelst scepen in Zulichem tugenn datt
voir ons comenn is Goessen Dirixssz. end mede
als momber sinder echter huysffrouwen end
hefft geloefft joncker Reiner van Aesswyn
thins ses brabans gulden gefaluweerdts
gelt twyntich gefaluweerde brabantse stuiver voer
elckenn gulden gerekent voir datum dees
brieffs gesclagen off gemunt off ander goet
payment dair voir inn gelicker weerden
alle jaer ewelick joncker Reiner vann
Aesswin voirss. op Sunte Peters dach ad
cathedram te betaelenn ende te bueren uit drie
mergenn lants gelegenn inden gericht van
Brakell affter den Soechoevell oestwaerdt
naestlant gelegenn geheitenn Wyllem Bruys-
tens camp westwaert dat smaell hoeffken
genoemt noch vvut ylfftalff hont lants
gelegenn inden gericht voirss. affter op't haut
boevenn naestlant gelegenn die kerck tot
Brakell beneden Aelaert Geritssz. voerdt wye
den lande voirss. allomme mit recht naest
lant gelegenn sijn end voirdt uit allen sijnen
guederenn die hij met sinder rechter huysfrou-
wenn nu ter tit hefft offte hiernaemaels vercrij-
genn mach het sij rede gueder offte onrede
niet vvuytgesun?dert welcker thins voirss.
weerdt saick dat hij alle jaer ewelickenn
optenn termijn dach voirss. niet betaelt enn
weer soe sall alle dagenn dair naestvolgende
enen peen van enen halven stuiver genge ende
geeff optenn voirss. tijns wassenn ende gayn
welckenn peen te gaeder mitten tins voirss.
joncker Reiner van Aesswynn voirss. vvytenn
lande voirss. ende vvyttenn guederenn verhaelen
sal ende mach wanneer hij't niet langer enn sal
wyllenn beiden. End Goessen Dirxssz. voyrss. ge-
loeffdenn oeck joncker Reiner van Aesswyn
voirss. uyttenn lande voirss. denn thins voirss.
tenn ewygenn dagenn te warenn als recht
is tegenn allenn die gene die ten recht comen
wyllenn uyttenn guederen voirss. noch ist
bevoerwaert dat men den tins voirss. alle ja-
renn alsoe betaelenn sall dat denn eenenn
thins inden andren niet en coemt end in-
dien dat denn tijns voirss. alsoe niet betaelt
en worden soe en sall Goessen Dirixssz. voirss.
geen recht vorderynge moegenn stayten offte
keerenn noch gheen gelt onder schepenn leg-
genn noch met eynigerhande dingen dair
tegenn te doenn dann allenn verscenenn pach-
ten te betaelenn off joncker Reiner van Aess-
win sall met sijnenn recht voerdt vaeren
so ist vorwaerdt dat Goessen Dirxss. den
tins voirss. aff sal moegen lossenn als hem
dat believenn sal inden yerstenn mettenn
voirss. tins end dair nae met eynhondert gulden
alss voirss. off paiments als voirss. alss voyr
die afflossinge des tins voyrss. joncker
Reiner vann Aesswynn voirss. te betaelenn. In
oirkonde onser literen. Gegeven inden jaer
ons Herenn duysent vieffhondert ses ende
dartych den twyntichsten meert.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.105+105v)
15-06-1545. Schepenen rederick van Doern en Jan Arienss.
Andries Dirickssz. belooft een tijns uit een perceel te Brakel aan Reiner van Aeswyn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2018.
marge: Andries Dirxen geloefft loesthins ad III gulden t.
op Sunte Jans Joannes Babtisten dach toe betaelenn.

Wij Frederick van Doern end Jan Arienss.
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir
ons comenn is Andries Dirickssz. heeft ge-
loefft Reiner vann Aesswynn thins drie
goede goudenn karolus keijsers guldenn
offte die gerechte weerde dair voyr in anderen
goedenn hollanse paiment alle jaer ewelicken
te betaelenn ende te boerenn op Sunte Jan
babtistenn dach sunder geboirtenisse uytt an-
derhalvenn mergenn landts gelegenn in-
denn gericht vann Brakell in die Geere boven
naestlantgelegenn die gemeijne stege toe bre-
ken end beneden Hugo Beerntssz. voert wie den
lande voirss. allomme mit recht naestlant ge-
legen is end Andries Dirickssz. voirss. ge-
loeffden dit lant voirss. te vrien van allenn
commer sunder den tins voirss. welcken tins
voirss. weerdt saick dat hij alle jaer ewelicken
optenn termijn dach der betaelinge voirss.
niet betaelt en weer dann so sall daer alle
dagenn dair naestvolgende enen peen van enen
stuiver genge ende geeff optenn tins voirss. wassen
ende gain welcke peenn te gaeder metten thijns
voirss. Reiner vann Aesswin voirss. verhae-
lenn sall ende mach uytten lande voirss.
wanneer hij's niet langher enn sall willen
beiden ende Andries Dirickssz. voirss. geloef-
denn oeck Reiner van Aesswyn voirss. denn tins
voirss. te waerenn uittenn land voirss. ende
voert met volder waerschappenn ten ewigen
dagenn als recht is voir allenn die ghene
die tenn recht comenn wyllenn met voer-
waerden toegedain als dat Andries Dirickssz.
voirss. denn tins voirss. aff sall moegen lossen
op enigenn termijn dach voirss. indenn
ierstenn met allen verscenen end onbetaelden
tinss end dair nae met viefftich guede gouden
karolus keisers gulden als voirss. sin offte
die gerichte weerde daervoer als voerss.
steet als voer die afflossunge des thinss
voirss. Inn oerkonde onser literen. Gegeven inden
jaer ons Heren duysent vieffhondert ende
vieff ende veertich den viefftiensten dach
junij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.104+104v)
11-01-1544. Schepenen Frederick van Doern en Aernt van Tuyl.
Stoffell Geritssz. belooft een tijns uit een huis en hofstad te Brakel aan Reijner van Aeswyn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2018.
marge: Stoffell Geritssz. vieftenhalven karolus gulden

Wij Frederick van Doern ende Aernt van
Tuyll schepenn inn Zulichem tugenn dat
voir ons comenn is Stoffell Geritssz. ende
hefft geloefft Reijner vann Aesswynn
thins viefftenhalvenn karolus keijsers gulden
twintich gefaluweerde brabans stuver noir
igelicken guldenn gerekent soe si to Gorchem
genge end guet sijnn offte die gerechte
weerde daer voir alle jaer ewelickenn te betae-
lenn end te boerenn op sunte Mertins dach
indenn wynter uyt een huiss end hoffstat
met allenn sinenn toebehoerenn gelegen
indenn gericht vann Brakell boeven
naestgelegenn Arntkenn Toenis end beneden
Cornelis Aelbertssz. voerwarder hoffstat voirss.
allomme met recht naestgelegenn is welcken
thins voirss. weerdt saick dat hij alle jaer
ewelickenn optenn termijnn dach der
betaelinge voirss. niet betaelt en weer dan
soe sall daer alle dagenn dair naestvolgende
eenenn peen vann eenen stuver geng end
geve optenn thins voirss. wassenn ende gaen
welcken peen te gaeder metten thins voirss.
Reiner van Aesswynn voirss. verhaelenn sall
ende mach uitenn guederenn voirss. wanneer
hi's niet langer en sall wyllenn beidenn end
Stoffel Geritssz. voirss. geloeffdenn oeck Reiner
van Aesswyn voirss. den thins voirss. te waren
uit alle sinenn guederen rede end onrede
end voirt met volder waerschappenn ten
ewigenn dagenn als recht is voir allen
die genenn die tenn recht comenn wyllen
met voerwaerdenn toegedain als dat Stof-
fel Geritssz. voirss. den thins voirss. aff sall
moegenn lossenn op eynigen sinte Mertins
dach voirss. indenn ierstenn met allen affter-
stelligenn ombetaelden tins end dair nae
met achtendesoeventich gulden brabans
als voirss. sijnn off paiment daer voer als
voirss. steet als voer die afflossunge des tijns
voirss. In oerkonde onser literenn. Gegeven in
den jaer ons Heren duisent vieffhondert
ende vierendeveertich den ilfsten dach
in jannuario.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.103+103v)
09-11-1545. Schepenen Frederick van Doern en Jochem van Giessen.
Dirick Ghiesbertssz. belooft een tijns uit een perceel te Brakel aan Reiner vann Aesswynn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 2-4-2018.
marge: Dirick Ghiesbertz. geloefft den herenn toe Brakell alle jaer
op Martini VI gulden bb. falua redemptium.

Wij Frederick van Doern end Jochem van
Giessen scepenn inn Zulichem tugenn dat
voir ons comenn is Dirick Ghiesbertssz. ende
hefft geloefft Reiner vann Aesswynn tins
ses gefaluweerde brabans guldenn soe si in
Brabant ende tot Gorchem geng end goet
sin twintich gefaluweerde brabans stuver
vann yegelickenn gulden gerekent off ander guet
brabans paiment dair voir inn gelicker weerden
alle jaer ewelyckenn te betaelenn end te boeren
op sunte Mertins dach indenn wynter
uuytt enenn ackerlantzguet wesende enenn
mergenn gelegenn indenn gericht van Brakell
int Luysvelt boeven naestlant gelegenn Jan
Geritssz. ende benedenn Ott Peeck streckende
vander Luysvelsche stege totten aldenn dick
toe voirt uit allenn sijnenn guederenn die
hij mitertit hefft offte hiernaemaels enichsuns
vercrigenn mach inder eninge van Zulichem
ende inder gericht vann Brakell welckenn
thins voirss. weerdt saick dat hij alle jaer ewe-
lickenn optenn termijn dach der betaelinghe niet
betaelt en weer dan so sall dair alle dagen
daer naestvolgende enenn peen van enen brabans
stuiver genge ende geve optenn tins voirss. wassen
ende gain welcken peenn te gaeder mettenn
tins voirss. Reiner van Aesswynn voerss. verhae-
lenn sal ende mach uytten guederenn voyrss.
wanneer hij's niet langer en sall wyllenn
beidenn. End Dirick Ghiesbertssz. voirss.
geloeffdenn oeck Reiner vann Aesswin voirss.
den tins voirss. te waerenn uuytenn guederen
voirss. end voirt met volder waerschappen
tenn ewigenn dagenn als recht is voir allen
die genenn die tenn recht comen wyllenn
staet voerwaerden toe gedain als dat Dirick
Ghiesbertssz. voirss. den tins voirss. aff sall
mogenn lossenn op eijnigenn termijnndach
voirss. inden ierstenn mit allenn onbetaelden
verscenen thinss end dar nae mit hondert
brabans gulden als voirss. sijn gefaluweerdt
off goet brabans paiment dair van als voirss.
steet als van die afflossinge des thins voirss.
Inn oerkonde onser literenn. Gegeven inden jaer
ons Herenn duisent vyeffhondert end vief
ende veertich denn negendach in novembri.

Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.102v+103)
10-05-1528. Schepenen Joest van Brakel en Reiner van Tuill.
Meus Aertssz. belooft een tijns uit diverse percelen land te Brakel aan joffrou Cornelis weduwe van Stees vann Broeckhuysen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-3-2018.
marge: Ayrnt Meussz. gifft tijns jaerlix VI guldenn brabans.

Wij Joest van Brakell ende Reiner van
Tuill scepenn in Zulichem tugen dat voir
ons comenn is Meus Aertssz. end hefft geloeft
Michiel Simonsz. tot behoeff joffrou Corne-
lis naegelaete wedue Stees vann Broeckhuy-
senn tins ses hollanse gulden twentich
hollanse stuvers genge end geve voyr
elckenn guldenn voirss. off ander guett
paimennt dair voir inn gelicke inn ge-
lickenn weerde alle jaer optenn hilligen
paesdach te betaelenn end te buerenn uit
vierdehalffenn mergenn lants gelegenn
indenn gericht vann Brakel op Maijwaij
tussenn Jann Claessz. oestwairt end ?uitenn
Franckenn weestwairt noch uit een huis end
hoffstat mit allenn oeren tummerynghe potynge
end toebehoorenn aldair tussenn Merten
Iwenssz. aen die een ziede end die peper-
straete aen die ander zide noch uit enen
morgenn lantz gelegenn indenn gericht
voirss. int Luysvelt tussenn Reiner van
Tuill oistwairt end Dirick Janssz. west-
wairt voirt uut allenn anderenn guedenn ende
erffenisse Meus Airtssz. voirss. inder eninge
vann Zulichem gelegenn welcke tins voirss.
weert saick dat hij alle jaer ewelickenn
optenn voirss. termijn der betaelinge niet be-
taelt en weer dann so sall alle weecke
dair nae volgende een peenn vann enen
stoeter genge end geve optenn tins voyrss.
wassenn ende gaenn welcke peen mittenn
tins voirss. joffrou Cornelis naegelate
weduwe voyrss. uit allenn die landenn ende
guedenn voyrss. verhalenn sall ende mach
wanner sij niet langer beide en wylle ende
Meus Airtssz. voirss. hefft oick geloifft Michiel
Simonssz. tot behoeff joffrou Cornelis voirss. den
tins voirss. tenn ewygenn dagenn te waeren
als recht is tegenn allen die genen die tenn
recht comenn wyllenn uit allenn die lan-
denn end gueden erffenissen voirss. mit voerwaer-
de toegedain dat Meus Airtssz. voirss. den tijns
voirss. jaerlix opten hilligenn paesdach
aff sal mogenn lossenn halff off int ge-
heel in deser maniren int geheel mit hon-
dert hollanse gulden als voirss. sin voir die
afflossinge dess alinge tins voirss. ende
mit ses hollanse gulden als voir die betae-
linge des tins voirs. joffrou Cornelis voirss.
te betaelenn off halff nae advenant. In oer-
konde onser literenn. Gegevenn intt
int jaer ons Herenn duisent vieff-
hondert acht ende twentich denn tienden
dach inn maye.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.101v+102)
16-11-1545. Schepenen Frederik van Doern en Jochem van Giessen.
Willem Wyllemssz. belooft een tijns uit land te Brakel aan Reiner van Aesswin.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-3-2018.
marge: Willem Willemssz. gefft VI brabans gulden

Wij Frederik van Doern end Jochem van
Giessen scepenn in Zulichem tugen datt
voir ons comen is Willem Wyllemssz.
end heefft geloefft Reiner van Aesswin tins
ses gefaluweerdt brabans gulden soe sij tot
Goerchem genge ende goet sin twintich gefa-
luweerde brabans stuiver gefaluweerdt nae der
faluwatienn van brabant voer iegelicken
gulden gerekent off ander guet brabantss
paiment dair voir in gelicker weerdenn alle
jaer ewelick te betaelenn end te boeren op
Sunte Mertins dach inden winter uyt vier
mergen lants gelegenn inden gericht van
Brakell op Mari waer boeven naestlant
gelegenn Ghiesbert Jacopssz. end Arien Goertssz.
end benedenn Claes Janssz. streckende vander
weerdick totter weteringe toe voirt uyt alle sij-
nenn guederenn die hij nutertit hefft offte
hiernaemaels enichsins vercrigenn mach
inder enninge van Zulichem end inden gericht
vann Brakell voirss. welckenn tins voerss. weerdt
saicke dat hij alle jaer ewelickenn optenn ter-
mijn dach der betaelinge voirss. niet betaelt
en weer dann so sal daer alle dagenn dair
naistvolgende eenenn peen vann enenn brabans
stuiver guet end geve optenn tins voirss. wassen
ende gain welcke peenn te gaeder mittenn
tinss voirss. Reiner vann Aesswin voirss. ver-
halenn sal end mach uitenn guederenn voirss.
wanneer hij's niet langer en sal willenn bei-
denn. End Wyllem Wyllemssz. voirss. ge-
loeffdenn oick Reiner van Aeswynn voerss.
den tins voirss. te warenn uit allen den gue-
derenn voirss. end voirt met volder waerschap-
penn tenn ewigenn dagenn als recht is
van allenn die ghene die ten recht comen
wyllenn met voerwaerdenn toegedain als
dat Willem Wyllemssz. voirss. denn tins voirss.
aff sall mogenn lossenn op enige termijn-
dach voirss. inder ierstenn met allenn affter-
stelligenn ombetaeldenn thins end daernae
met hundert gefaluweerde brabans gulden
als voirss. sin off paiment dair van als voirss.
steet als vann die afflossinge des thins voirss.
In oerkonde onder literenn. Gegeven in
den jaer ons Herenn duisent vieff hondert
vieff ende veertich den sestienden dach
inn novembris.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.101+101v)
12-02-1547. Schepenen Aernt van Tuil en Dirick Muyll Arntssz.
Aries Dirickssz. verkoopt door doorstoken brief aan Henrick Herdenack tbv Reijner van Aeswyn heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-3-2018.
opmerking op f.100: Transfix

Wij Aernt van Tuill ende Dirick Muyll Arntssz.
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir ons comen is
Aries Dirickssz. ende hefft vercofft ende opgedraegenn
voir viefftich pont ghever pennynghe die hij ghiede
dat hem betaelt sijnn denn brieff dair desenn
tegenwoerdygenn brieff doirsteeckenn is ende allet
tegehout des brieffs gelijck als dayr inn gescre-
venn steet Henrick Herdenack tot behoeff Reij-
ner vann Aesswynn heer tot Brakell inn enen
eijgendom erfflickenn te besittenn ende te gebruick-
en ende Ariess Dirickssz. voyrss. verteech optenn brieff
voirss. ende op allet tegehout des brieffs voirss. hij
geloeffdenn dair oick op doen te vertienn allenn
die genenn die dayr mit recht op vertien sullenn
hij geloeffdenn oick Hendrick Hardenack voyrss.
tot behoeff Reiner van Aesswin voyrss. den brieff
voirss. end allet tegehout des brieffs voyrss. vann
sinder wegenn te waerenn ten ewygenn daegenn
alss recht is voyr allenn die genenn die ten recht
comenn wyllenn. End van sijnder wegen alle
voyrplicht aff te doenn vann den selven. In oir-
konde onser literen. Gegevenn in denn jaer
onss Herenn duisent vieffhondert ende
soeven ende veertych den twelffstenn
dach february.
Transfix.
Hangt aan: 05-12-1546
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.100v)
05-12-1546. Schepenen Ott vann Herwinen en Claes Waldt Hubertss.
Arienn Janssz. van Wilgen belooft een tijns uit land te Brakel aan Aries Dirickssz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-3-2018.
opmerking op f.99v: Ariaen van Willigen losst drye gulden Lb. jairs op kryssmisse.

marge: Adriaen van Willigenn III gulden thins.

Wij Ott vann Herwinenn ende Claess
Waldt Hubertss. schepenn inn Zulichem tugenn dat
voyr ons comenn is Arienn Janssz. van Wilgen ende
hefft geloofft Aries Dirickssz. thins drie keijsers
gulden twintich gefaluweerde brabans stuver voyr
iegelicken gulden gerekent off ander guet payment
dair voir inn gelicker weerden alle jaer ewelycken
te betaelenn ende te boerenn optenn hulligenn kors-
dach uuytenn enen mergen lants gelegenn inden gericht
vann Brakell op Loevens velt boeven naestlant gelegen
Peter die Gier ende beneden Deryck Zuerenn voirtt
wie den lande voirss. alomme mit recht naest lantt
gelegenn is welcken thins voyrss. weerdt saycke
dat hij alle jaer ewelyckenn optenn termijn dach
der betaelynge voirss. niet betaelt en weer dann
soe sall dair alle daegenn dairnaestvolghende eenen
peen van eenen halven stuver genge ende geeff opten
tins voirss. wassenn ende gaynn welckenn peen
te gaeder mettenn thins voyrss. Aries Dirickssz. voirss.
verhaelenn sall ende mach uytten lande voyrss. wan-
neer hij's niet ;langher enn sall wyllen beidenn
ende Arien Janssz. voirss. geloiffde oick Aries Diricksz.
voirss. denn thins voyrss. te waerenn met volder
waerschappenn ten ewygen daegenn als recht is
voir allenn die genenn die ten recht comen wyllen
met voerwaerden toegedain alss dat Ariaen Janssz.
voyrss. den thinss voirss. aff sall moegen lossen op ey-
nigenn termijn dach voirss. inden ierstenn met allen
verschenen onbetelde thins ende dairnae met vyeff-
tich keijsers guldenn alss voirss. sijnn of payment
dair voyr als voirss. steet alss voyr die afflossynge
des thijnss voirss. Inn oerkonde onser literen. Gegeven
indenn jaer ons Heren duysent vyeffhondert ende
ses ende veertich des sonnendach voir Sunte Nicolaes
dach.
Sint Nikolaasdag = 6 december, en was in 1546 op een maandag dus zondag daarvoor was op 5 december
Transfix.
Aanhangend: 12-02-1547
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.100)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuyll en Dirick Muill Aerntss.
Peter die Gier Egens draagt de doorgestoken brief over op joncker Reiner van Aesswynn heer tot Brakell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-3-2018.
bovenschrift: Transsfix

Wij Aernt van Tuyll end Dirick Muill Aerntss.
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir ons co-
menn is Peter die Gier Egens end heft vercofft ende
opgedraegenn voir viefftich pont gever pennyngen
die hij ghiede dat hem betaelt sijnn den brieff
dair desen tegenwoerdigenn brieff doirstekenn
is end allet tegehout des brieffs gelick alss
dair inn geschrevenn joncker Reiner van
Aesswynn heer tot Brakell inn eenen eijgen-
dom erflickenn te besittenn end te gebruicken
end Peter die Gier voirss. verteech opten brieff voirss.
end op allet tegehout des brieffs voyrss. hij
geloeffdenn dair oick op doen te vertienn
allenn die genen die dair van sijnder wegen
met recht op vertien sullenn hij geloeffden
oick joncker Reiner van Aesswin voirss. den
brieff voirss. end allet tegehout des brieffs
voyrss. van sijnder wegenn te waeren met volder
waerschappenn tenn ewygenn daegenn alss recht
is voir allen die genenn die ten recht comenn
willenn end van sijnder wegenn alle voirplichtt
aff te doynn van denn selvenn. In oirkon-
de onser literenn. Gegeven inden jaer onss
Herenn duysent vyeffhondert end acht ende
veertych denn vyeffstenn dach inn merdt.
Transfix.
Hangt aan: 27-02-1481
Bron: Familie Van Dam van Brakel
27-02-1481. Schepenen Brandewijn van Welderen en Dirick Aernt Gheritssz.
Helmich Janss. verkoopt die halff "scheijnge" van 7 1/2 hont land te Brakel aan Zeel Dirickssz. tbv Hermans van Overrijn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-3-2018.
marge: Opdrachte brieff van die halff scheeijnge van VII 1/2 hont lantz
gelegen tusschenn die gemeijnn zijwen toe Brakell.

Wij Brandewijn van Welderen ende Dirick
Aernt Gheritssz. schepenn inn Zulichem tugen
dat voir ons comen is Helmich Janss. ende heft
vercofft end opgedragenn voir viefftich gulden
genge end geve die hij gieden dat hem betaelt
sijnn die halff scheijmge van achthalff hont
lants inden gericht van Brakell gelegen tusschen
die gemeijnn zijwenn aen die een ziede gelegen
end an die ander ziede gelegenn dye zantnoert
Zeel Dirickssz. tot behoeff Hermans van Overrijn
inn enen eijgendom sonder thins end mit dick in
die Welsche hoeff gelegenn tusschen Jacop Janssz.
aen die een ziede end Herman van Overijn an dye
ander ziede erfflicken te besittenn end Henrick
Janssz. voirss. verteech op die halff steijmge dess
lants voirss. end geloeffdenn dair op doen te vertien
allenn die ghenenn die dair ?myt? ?rechtt?
op vertienn sullenn ende geloeffdenn oyck
Zeel Dirickssz. voirss. tot behoeff Herman vann
Oeverijn voirss. the waerenn die halff steijm-
ge des lants voirss. jaer end dach als recht
is tegenn allenn die genen die tenn recht comen
wyllenn ende alle voirplicht aff te doenn van
denn selvenn. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven
int jaer ons Herenn duysent vierhondertt
een ende tachtentich des dinxdaechs nae Sunte
Mathijs dach apostell.
datering:
ofwel Mathias apostell, 24 feb. (wschl), is zaterdag in 1481, de dinsdag daarna was 27 feb.
ofwel Matheus apostell 21 sept., is een vrijdag in 1481, de dinsdag daarna was 25 sep.
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.98)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuill en Dirck Muill Arntssz.
Peter die Gier Egenssz. draagt de doorstoken brief over op joncker Reiner van Aesswynn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-3-2018.
marge: Transfix

Wij Aernt van Tuill end Dirck Muill Arntssz.
schepenn inn Zulichem tugen dat voir ons co-
men is Peter die Gier Egenssz. end hefft vercofft
ende opgedragenn voir viefftich pont ghever pen-
nynge die hij ghieden dat hem betaelt sijnn
den brieff dair desenn tegenwoerdigen brieff doir-
steken is end alle't tegehout des brieffs gelick
alss dair inn gescreven steet joncker Reiner van
Aesswynn in enen eijgendom erflicken te besitten
end te gebruicken end Peter die Ghier voirss. ver-
teech opten brieff voirss. end op alle't tegehout des
brieffs voirss. hij geloefdenn dair oick op doin
te vertien allenn den genen die dair mit recht op ver-
tienn sullenn hij geloeffden oick joncker Reij-
ner van Aesswin voirss. den brieff voyrss. end
alle't tegehout des brieffs voyrss. te waeren tott
onsen lantrecht ten ewygen daege alss recht is voir
allenn die genen die ten recht comenn wyllen
end van sijnder wegenn alle voirplicht aff te doen
vanden selvenn. In oirkonde onser literen. Gegeven
inden jair ons Heren duysent viefhondertt
ende acht ende veertych denn vyeffsten dach
mert.
Transfix.
Hangt aan: 09-02-1483
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.97v)
09-02-1483. Schepenen Aernt van Broeckhuisen van Brakell en Helmich Dircssz.
Beris Janssoen verkoopt 2 mergen land te Brakel aan joffrou Marij weduwe za. Herma[n]s van Averijnn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-3-2018.
marge: koepbrieff van II mergen lants op't hout gelegenn.

Wij Aernt van Broeckhuisen van Brakell
ende Helmich Dircssz. scepen inn Zulichem tu-
ghenn dat voir onss comenn is Beris Janssoen
ende hefft vercofft ende opgedraegenn voir vyef-
tich guldenn genge ende geve die hij ghiedenn
dat hem betaelt sijnn twe mergenn lants inden
gericht vann Brakell gelegenn op't thout tusschen
die Hillige Geest vann Braeckell aen die een ziede
ende die papelicke proevent an die ander ziede
sonder thins end mit dick die dair mit recht toe
hoert joffrou Marij wedue wilner Hermans van
Averijnn inn enen eigendom erfflicken te besitten
end Beris Janssoen voirss. verteech op dit lant voirss.
end geloeffdenn dair op doen te vertien allenn
die gene die dair myt recht op vertienn sullen
end geloeffdenn oick te waerenn joffrou Marij
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is
tegenn allen die gene die tenn recht comen wyl-
lenn end alle voirplicht aff te doenn van den
selvenn. Inn oirkonde onser literen. Gegeven
int jaer ons Heren duisent vierhondert drie
ende tachtentich opten sonnendach esto
michi.
Esto Mihi = 7e zondag voor pasen = 9 Feb.
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.97+97v)
00-00-1567. Akte van verkoop door Eelke, weduwe van Jan Peterss., aan Josina van Broeckhuysen, weduwe van Reyner van Aeswijn, van de helft van vijf hont land in de Papentiend, die zij onverdeeld bezit met Meus Anthonis als man van Marijke.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-3-2018.
volgens het boek "Twee zalmen die regtop en afgewend staan", door R.J.P. van der Zalm, zie:
https://issuu.com/boekengilde/docs/twee_zalmen_die_regtop_en_afgewend_,
p.85 en p. 88, noot 43, is dit een schepenakte die is bezegeld door Ghijsbert Otten (van Brakel) als schepen.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 563
16-07-1520. Schepenen: Aernt vanden Oever en Goessen vanden Oever
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-3-2018.
bovenschrift: Delwijnen
marge: IIII mergen, 1520

Wij Aernt vanden Oever ende Goessen vanden Oever scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen
sijn Aelbert de Kock ende Jan die Kock kijnderen ende erffgenamen Floris de Kock als voir hem selven
ende oick als volmechtich Here Aert de Kock priester oeren broeder ende hebben vercofft ende opgedragen
voir hondert pont gever penningen die sij gieden dat hem betailt sijn dordalven mergen lants gele-
gen inden gerecht van Delwijnen tusschen den gemeynen bansloet zuydtwaert ende erffgenamen
Elias de Kock aen die ander sijde. Noch anderhalven mergen lantz gelegen inden selven gerecht
voirss. tusschen erffgenamen Jans de Kock Arienss nederwairt ende Willem Airtss. aen die andere
sijde off tusschen den genen die dair alomme mit recht den lande voirss. naestlant gelegen sijn, here
Aelbert Posthouwer ende Ghijsbert die Groot als Heilige Geestmeysters der tafelen des Heiligen
Geest inder stadt van Zautboemell tot behoeff der tafelen des Heilige Geest voirss. in enen eygen-
dom sonder thijns ende sonder dijck uytgescheiden alsulcken dijck als gelegen is inden gericht
van Amerzoyen die daer mit recht toebehoirt erffelick te besitten. Ende Aelbert de Kock ende Jan
de Kock als voir hem selven voirss. ende als volmachtich voirss. vertegen op die landen voirss. ende
geloiffden dair op doen te vertijen allen die genen die daer mit recht op vertijen sullen. Ende zij
geloeffde oick te waren Here Aelbert Posthouwer ende Ghijsbert die Groot voirss. als Heilige
Geestmeisters voirss. tot behoeff der tafelen des Heilige Geest voirss. dese landen voirss. jaer
ende dach als recht is tegen allen die genen die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen vanden selven uytgescheiden den dijck voirss. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren dusent vijffhondert ende tweyntich den sestienden dach in julio
scan 135-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.083)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuil en Dirick Muyl Aerntssz.
Peter die Gier Egenssz. verkoopt de doorgestoken brief aan joncker Reijner van Aesswyn heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
Wij Aernt van Tuill end Dirick Muyll
Aerntssz. scepen inn Zulichem tugen dat voyr
ons comenn is Peter die Gier Egenssz. ende heft
vercofft ende opgedragen voir viefftich pont gever
pennynge die hij ghiedenn dat hem betaelt
sijnn den brief dair desen tegenwoerdigen
brieff doirsteken is end alle't tegehout des briefs
gelick alss dair in gescreven steet joncker Reijner
van Aesswyn heer tot Brakell inn enen eij-
gendom erfflickenn te besitten end te ge-
bruyckenn end Peter die Gier voirss. verteech
op tenn brieff voirss. end op allet 'te gehout des
brieffs voirss. hij geloeffdenn dair oick op doen
te vertienn allenn die genenn die dair mitt
recht op vertien sullenn hij geloeffden oick
joncker Reiner van Aesswynn voirss. den brief
voirss. end allet 'te gehout des brieffs voyrss.
te waerenn tot onsen lantrecht ten ewygenn
daegenn alss recht is voir allenn die genen
die tenn recht comen wyllenn end van sijnder
wegenn alle voirplicht aff te doin van den
selvenn. In oirkonde onsser literenn. Gegeven
inden jair ons Herenn duisent vieff-
hondert end acht ende veertich den viefsten
dach meert.
Transfix.
Hangt aan: 03-05-1481
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.96v+97)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuil en Dirick Muyl Arntssz.
Peter die Ghier Egenssz. verkoopt de doorgestoken brief aan joncker Reiner van Aesswynn heer tott Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
Wij Aernt van Tuill end Dirick Muyll
Arntssz. scepenn in Zulichem tugen dat voyr
ons comenn is Peter die Ghier Egenssz. ende
hefft vercofft ende opgedragenn voir viefftich
pont gever pennynghe die hij ghiedenn dat
hem betaelt sijnn denn bryeff dair desenn tegen-
woerdygenn doirstekenn is ende allet 'te gehout
des brieffs gelick alss dair inn gescrevenn
steet joncker Reiner van Aesswynn heer tott
Brakell inn enen eijgendom erflickenn te be-
sittenn ende te gebruickenn. End Peter die
Ghier voirss. verteech optenn brieff voirss. ende
op allet 'te gehout des brieffs voirss. voirss. hij ge-
loeffdenn dair oick op doenn te vertienn allen
die genenn die dair myt recht op vertien sullen.
Hij geloeffdenn oick joncker Reiner van Aesswyn
voirss. denn brieff voirss. end allet 'te gehout dess
brieffs voirss. te waerenn tot onssen lantrecht ten
ewygenn daegenn alss recht is voir allen die
genenn die tenn recht comen wyllenn. End van
sijnder wegenn alle voirplicht aff te doin van den
selvenn. Inn oirkonde onser literen. Gegevenn in
den jair ons Herenn duisent vyeffhondert ende
acht ende veertich denn vyeffstenn dach mert.
Transfix.
Hangt aan: 11-08-1474
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.95v+96)
11-08-1474. Schepenen Jan van Brakel Diricksz. en Helmich Diricksz.
Wouter Tonissz. verkoopt 7 hont land te Brakel aan Herman van Overijn.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
marge: Koepbrieff van VII hont lantz op Brakell gelegen

Wij Jan van Brakel Diricksz. end Helmich
Diricksz. scepenn inn Zulichem tugen dat voir
ons comen is Wouter Tonissz. ende hefft vercoft
ende opgedragenn voir viefftich pont gever pen-
nyngen die hij ghieden dat hem betaelt sijn
soevenn hont lants inden gericht van Brakel
gelegenn tusschen joffrou Jan van Braeckel
Diricks wijff was aen die oestziede naestlant
gelegenn end in die westziede die gemeijn
zijn enn Herman van Overijn mit thins die dair
mit recht uitt gheet jaerlix te betaelenn ende
met dick die dair mit recht thoe hoert erflicken
thoe besittenn ende Wouter Thonis voirss.
verteech op dat lant voirss. ende geloeffden dair
op doenn te vertijen allen die genen die
dair mit recht op vertien sullenn. Ende ge-
loefden oeck te waerenn Herman van Overrijn
voirss. dat lant voyrss. jaer ende dach alss recht
is tegen allen die gene die ten recht comenn
wyllenn ende alle voirplicht aff te doin van
den selvenn sonder den thins voirss. Inn oir-
konde onser literenn. Gegeven int jaer ons Heren
duysent vierhondert vier ende tsoeventich des don-
rendaechs nae Sunte Laurens dach mar-
telair.
St. Laurensdag = 10 augustus. In 1474 was dat op een woensdag dus donderdag daarna is 11 augustus
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.95v)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuil en Dirick Muyll.
Peter die Gier Egenssz. verkoopt de doorgestoken brief aan Reiner van Aesswyn heer tot Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
Wij Aernt van Tuill end Dirick Muyll scepen
in Zulichem tugen dat voir ons comen is Peter die Gier
Egenssz. end hefft vercofft ende opgedraegenn voir
viefftich pont gever pennynge die hij ghieden dat
hem betaelt sijnn denn bryeff dair desenn
tegenwoerdigen brieff doirstekenn is end allet
'te gehout des brieffs gelick alss daer inn ge-
screvenn steet joncker Reiner van Aesswyn
heer tot Brakel inn enenn eijgendom erff-
licken te besittenn ende te gebruickenn end
Peter die Gier Egenssz. voirss. verteech optenn brief
voirss. ende op allet 'te gehout dess brieffs voirss.
hij geloeffdenn daer oeck op doen te vertienn
allenn die genen die dayr mit recht op vertien
sullenn. Hij geloeffden oeck joncker Reij-
ner van Aesswynn voirss. den brieff voirss.
end allet 'te gehout des brieffs voyrss. te waeren
tot onssen lantrecht ten ewigenn daegenn als
recht is voir allenn die genen die ten recht
comenn. End van sijnder wegenn alle voirplicht
aff te doen vandenn selvenn. Inn oirkonde
onser literen. Gegeven indenn jaer ons Heren duy-
sent vyeffhondert acht ende veertich den viefsten
dach inn mert.
Transfix.
Hangt aan: 25-07-1458
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.95)
25-07-1458. Schepenen Steesken van Broickhuisen en Steesken van Hemert.
Ghiesbert van Ghiesen verkoopt een huis en hofstad te Brakel aan Herma[n] vann Oeverrynn bastert.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 10-3-2018.
marge: opdracht vann een huiss end hofstat met alle der potynge toe Brakel.

Wij Steesken van Broickhuisenn end
Steeskenn vann Hemert scepen inn Zulichem
tugenn dat voir ons comenn is Ghiesbert van
Ghiesenn ende hefft vercofft ende opgedrae-
genn voir viefftich gulden guet end gheve
dye hi ghiede dat hem betaelt sijnn een huis
ende eynn hoffstat mit alle den potinghe end
toebehoerenn gelegenn ynden gericht van Bra-
kell herenn Janss aen die een ziede end ?Wit???
Mertynyssz. end die gemein straet an die ander
ziede Herman vann Oeverreynn bastert in enen
eijgendomme sonder thins end mittenn dick
die dayr mit recht toe behoirt erfflickenn te
besittenn. Ende Ghiesbert voirss. verteech
op die huisinge end hoffstat voirss. end geloefde
dair op doen te vertienn allen die gene dye
dair mit recht op vertienn sullenn ende ge-
loeffdenn oeck te waerenn Hermen voyrss. dit
goet voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die gene die tenn recht comen wyllenn ende
alle voirplicht aff te doin van den selvenn.
In oirkonde onser literenn. Gegeven int jaer
ons Heren duysent vierhondert acht ende
viefftich op Sunte Jacops dach die meer-
ders hijlligenn apostell.
St. Jacobsdag = 25 juli
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.94v)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuill en Dirick Muyll Aerntsenn. tevens leenmannen van Reiner van Aesswynn.
Peter die Gyer Egenssz. draagt een groot aantal goederen te Brakel over op Reiner van Aesswyn heer tot Brakell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-2-2018.
Wij Aernt van Tuill ende Dirick Muyll
Aerntsenn, leenmannen joncker Reiner van Aess-
wynn heer tot Brakell ende schepenn inn
Zulychem tugenn dat voyr ons comen is Pe-
ter die Gyer Egenssz. ende hefft vercofft ende
opgedragenn voir duysent pont gever penninge die
hij ghiedenn dat hem betaelt sijnn indenn
yersten die groete cavelinge groet wesende drie
mergenn lantz gelegen inden ghericht vann
Brakell boevenn naestlant gelegenn Wyllem
Peterssz. die Gemeijnn Zijvendt westwaert noch
die cleijnn cavelynge eenenn mergen groet inden
ghericht voirss. gelegen boeven Wyllem Peterssz. be
nedenn die Gemeijnn Zijvendt voirss. noch drye
mergenn inden ghericht voyrss. Oever die Zwijven?
geheijtenn die Lange Ackers metten grient
daer Yewen met thins die tegenwoerdyge jaer
het begryckt an heefft boevenn naestgelegen
Giesbert vann Braickell Arnken Jaerstinss
beneden noch ylff hont lantz gelegen beneven den
Prenck Oever die Zijvend in twe deelenn die ene
helfft soevenn hont end dat ander deell
vier hont geheijtenn Tonis Kempken ende
uuit dit voyrss. soempkenn geet jaerlix uyt
ilff stuver Onser Liever Frouwen Altaer
ende drie oeck stuiver noch Sunte Jans Altaer
anderhalvenn stuver ende den Hijlligen
Geest eenen braspennynck oestwert naest lant
gelegenn Yewen Hermanssz. westwaert dye
gemeijnn Zeijvend noch anderhalven mergen
lants indenn gericht voirss. gelegenn int Luise-
velt oestwaerdt naestlant gelegenn Andriess
Wyllemssz. ende weestwayrt Sunte Jans vyca-
ryen lant noch dertienn hont lants inden gericht
voyrss. int Luisvelt gelegenn boevenn naestlant
gelegenn Lyes Claess. met hoerenn kynderen
ende beneden Ott Peeck noch soevenn hontt
lants noch soevenn hont lants achter die we-
terynge oestwaerdt naestlant gelegen Hees Ge-
lummers westwaert Dirick die Cleijns erven
noch soeven hont lants gelegenn inden gericht
voirss. op Langraeck zuitwaert naest lantgelegenn
Jan Arntssz. Ballynck noerdwaert de kerken-
lant tot Brakel noch ander halvenn mergen
lants gelegenn indenn gericht voirss. t'eijnten
die breetstege oesstwaert naestgelegenn der ker-
kenlant tot Brakell westwairt der vicarien lant
tot Brakell noch elff hont lants gelegenn
tusschen die sluiss die sluiss oestwaerdt
der kerckenn lant van Brakell westwaert dat ge-
meijnn lanth inn die bevynge legen noch
twe mergenn lants gelegenn inden gericht
voyrss. op Loevensvelt off waert naestlant gelegen
Wyllem Huygenn westwairt Jan Vekenssz.
noch sijnn huiss ende hoffstat met allenn
sinenn timmerynge potinge ende sijnenn toe-
behoerenn metten thins hoendren nae ver-
moegenn ende luyt des leenboex metten haer-
genn wylligenn met alles gheens hij bynnen
Brakell hefft van thuiss offte anderen erfftaelen
die welck nu deess tegenwoerdigen bryeff
niet benoemt en staen noch vieff hont lants
gelegenn inden gericht voyrss. boeven int Luys-
velt het welck Peter Willemsz. gecofft hefft voir
hondert daelders op conditien soe veer hij betaelt
die hondert daelders voyrss. tot korsmis naest-
comende ende ingevall Peter Willemssz. voirss.
niet en betaelden\ als voirss. steet so sall hij enn
pont groet geven voir die huer van dit jaer end
dan sal joncker Reiner van Aesswynn heer tot
Brakell dit voirss. lant behalden offte die pen-
nynge voirss. boerenn end ontfangenn voirt wie
allenn deess voirss. guederen een iegelick by-
sonder alomme int recht naestlant gelegen sijn
joncker Reiner vann Aesswynn heer tot Bra-
kell voirss. inn inenn eijgendom erfflicken
te besittenn ende te begruykenn sonder thins
uutgesondert denn thins die inn deess tegen-
woerdygenn brieff benoempt steet end met
dick dayr sloet ende weteringe die dair met
recht toe behoert end Peter die Gier voirss.
verteech op alle dese guederen voyrss. guederenn
hij geloeffdenn dair oick op doynn te vertijen
allenn die genenn die dair mit recht op ver-
tijenn sullenn hij geloeffdenn oick joncker
Reiner vann Aesswin heer tot Brakel voyrss.
alle dese voirss. guederenn thinss thins hoendren
voirss. te waerenn tot onsenn lantrecht end voirt
met volder waerschappenn ten ewigen daege
als recht is voir allenn die genenn die tenn
recht comen wyllen end alle voirplicht aff
te doynn van den selvenn sonder den dijck
dan sloot ende weteringhe end den thinss voirss.
noch soe drecht Peter die Gier voyrss. op joncker
Reiner van Aesswyn heer tot Brakell voirss.
alle brievenn hoe hij die inich sins heeft
offte gecrijgenn mocht sprekende op deese gue-
deren voirss. niet dair van uitgesondert. In oir-
konde onser literen. Gegevenn inden jaer onss
Herenn duysent vijffhondert end acht ende
veertich den vijffsten dach in martio.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.93+93v+94)
11-01-1544. Schepenen Frederick van Doern en Arnt van Tuill.
Anthoenis Reinerssz. belooft een tijns aan Reiner vann Aesswin uit een huis te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-2-2018.
marge: Thoenis Reinersz. geloefft negen gulden sjaers

Wij Frederick van Doern end Arnt van Tuill
schepenn in Zulichem tugen dat voir ons
comenn is Anthoenis Reinerssz. end hefft ge-
loefft Reiner vann Aesswin thins negen ge-
faluweerde brabans guldenn gefaluweerdt
na der faluwatie vann brabant offte die ge-
rechte weerde dair voir alle jaer ewelickenn
te betaelenn end te boerenn op Sunte Mertins
dach indenn wynter uyt sin huiss end hof-
stat met allenn sijnenn toebehoeren gelegenn
indenn gericht vann Brakell boevenn naest
gelegenn die gemeijn straet end beneden Maes
Dirxen. Voert uitt alle sinenn guederenn rede ende
onrede die hij hefft offte vercrigenn mach inder
enighe van Zulichem welckenn thins voirss.
weerdt saeck dat hij alle jaer ewelickenn opten
termijnn dach der betaelinge voirss. niet betaelt
en weer dann soe sall daer alle dagenn dair
naestvolgende eenen peen vann enen stuver
geng end geeff optenn thins voirss. wassen end
gain welcke peen te gaeder metten thins voirss.
Reiner van Aesswynn voerss. verhaelenn sal
ende mach uitten guederenn voirss. wanneer
hi's niet langer en sall willenn beidenn end
Anthoenis Reinerssz. voirss. geloeffdenn oeck
Reiner van Aesswin voirss. denn thins voirss.
te waerenn met voller waerschappenn ten e-
wigenn dagenn als recht is voir allen die
genen die ten recht comen wyllenn met voer-
waerdenn toegedaen als dat Anthoenis Reij-
nersz. voirss. den tins voirss. aff sal moegenn
lossen op eynigen termijn dach voirss. inden
ieerstenn met allenn verscenen onbetaeldenn
thins ende der nae met anderhalff hondert
karolus gulden offte brabans gulden als voirss.
sin offte die gerechte weerde daer voer als voerss.
steet als voir die afflossinge des tins voirss. noch
ist bevoerwaert als dat Anthoenis Reinerssz.
voirss. dit goet voirss. niet voerder bezweren en sall
dann beswaeren is. In oerkonde onser literen.
Gegevenn inden jaer ons Heren duysentt
vyeffhondert ende vier ende veertich denn ilff-
stenn dach januarij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.92v)
11-01-1544. Schepenen Frederick van Doern en Aernt van Tuil.
Reiner van Aesswyn beleent 7 1/2 hont land te Brakel over die Zijnende van Stoffel Geritssz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
marge: Stoffel Gerritssz. heff ge... (niet afgemaakt)

Wij Frederick van Doern ende Aernt vann
Tuill schepenn inn Zulichem tugenn dat wij
dair over geweest hebbenn daer Reiner vann
Aesswynn beleent hefft vann Stoffel Geritssz.
achtehalff hont lants gelegenn inden gericht
vann Brakell over die Zijnende ten suydenn
naestlant gelegenn Aernt Derckssz. ende tenn
noerdenn Cristina Gerits dochter met Jan hoe-
renn broeder voert wie denn lande voirss. allom-
me mit recht naestlant gelegenn is voer hon-
dert goede Karolus keisers guldenn off die
gerechte weerde daer voir an gefaluweerden
gelde so dat inder stat vann Ghorchenn genc-
ber end goet is te betaelenn op Sunte Mertins
dach indenn winter toecomende int jaer vier-
ende veertich end ingevall Stoffell Geritssz.
voirss. niet en betaeldenn dees pennungenn voerss.
optenn dach voirss. soe sall Reiner van Aesswynn
voirss. dees achtehalff hont lants voerss. genruicken
ter tit toe dann des voirss. pennungen voll ende
all betaelt sin end dees pennungen voirss. altit
te betaelenn op Sunte Mertins dach indenn
wynter voirss. end alss dese dach voirss. oversteet
soe en sall Stoffell Geritssz. voirss. dit lant
niet an moegenn vangen voer Sunte Mertijn
voirss. ende also dick als dat oeversteet dat
Reiner van Aesswynn voirss. dees pennungen
voirss. op Sunte Mertins dach voirss. niett
betaelt en wordenn. End Stoffel Geritsz. voirss.
geloeffde oeck Reiner van Aesswynn voirss.
dit lant voirss. te warenn tot onsen lantrecht
ten ewigen dagenn als recht is voir allen
die genen die ten recht comen wyllen end
alls voirplicht aff te doen vsanden selven.
In oerkonde onser literen. Gegeven indenn
jaer ons Heren duysent vieffhondert ende
vier ende veertich den ilffsten dach in
januario.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.91v+92)
29-04-1529. Schepenen Coenrairt van Swivell en Cornelis Aerntss.
Aernt Diricksz. belooft een tijns aan Reiner vann Tuyll tot behoeff Joffrou Cornelis naegelaten wedue Stees vann Broeckhuisen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
marge: Aernt Dirickssz. gifft III gulden brabantz tins

Wij Coenrairt van Swivell ende
Cornelis Aerntss. scepen in Zulichem tu-
genn dat voir ons comenn is Aernt Diricksz.
end hefft geloifft Reiner vann Tuyll tot
behoeff Joffrou Cornelis naegelaten we-
due Stees vann Broeckhuisenn tins drie
Hollanse Gulden twintich Hollanse stui-
vers genge end geve voir elckenn gul-
denn voirss. off ander guet paiment dair-
voir in gelicke weerden optenn iersten
dach in meie naestcomende over eenn
jair end dair nae voirt alle jair tins
drie guldenn Hollans als voirss. sijnn
off paiment dair voir als voirss. steett
jaerlix altoes optenn ierstenn dach
inn meie te betaelenn end te buerenn
uit drie morgenn landtz gelegenn in-
denn gericht vann Brakell geheij-
ten die Hanthove tusschenn Dirick
Dielissz. oestwairt ende erffgenamen Jans
die Hoeffsmit an die ander ziede welcke
tins voirss. weert saicke dat hij alle jair
ewelickenn optenn voirss. termijnn der be-
taelynge niet betaelt en weer dann soe
sall alle weecken dair naevolgennde een
peenn vann enenn stuver optenn tijns
voirss. wassenn ende gaen welcke peen
mittenn tins voirss. joffrou Cornelis voirss. ui-
tenn voirss. lande verhaelenn sal ende mach
wanneer sij niet langer beide en wylle end
Airnt Diricksz. voirss. hefft oeck geloefft Reijner
vann Tuil tot behoeff joffrou Cornelis we-
due voirss. denn tins voirss. ten ewigenn da-
genn te waerenn als recht is voir allen
die gene die tenn recht comenn wyllenn
uiten lande voirss. des eest bevoirwairt dat
Airnt Diricksz. voirss. den tins voirss. jaer-
lix optenn termijnn voirss. tesamenn mit drie
ende viefftich Hollansche guldenn als
voirss. sinn aff sal moegenn lossenn voir
die betaelen des tins end voirss. die aff los-
synghe des tins Joffrou Cornelis te betae-
lenn. In oerconde onser literenn. Gegeven
int jaer ons Herenn duisent vieff hondert
negen ende twintich denn negen ende tweijn-
tichstenn dach inn aprill.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.91+91v)
05-03-1548. Schepenen Arnt van Tuill en Dirck Muyll Aertssz.
Peter die Gier Egenssz. verkoopt de doorstoken brief aan Joncker Reiner van Aesswin heer tot Brakell.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
Transfix

Wij Arnt van Tuill end Dirck Muyll Aertssz.
schepenn in Zulichem tugen dat voer
ons comen is Peter die Gier Egenssz. ende
hefft vercofft end opgedraegen voer hondert
pont ghever pennyngen die hi ghiedenn
dat hem betaelt sin die brieven daer desen
tegenwoerdigenn brieff doerstekenn is end
allet 'te gehout der brievenn gelick als daer
in geschrevenn steet Joncker Reiner
van Aesswin heer tot Brakell in eenen
eigendum erffelickenn te besittenn end
te gebruickenn end Peter die Gier voerss. ver-
teech op die brievenn voerss. end op allett
'te gehout der brevenn voerss. Hi geloeffden
daer oeck op doenn te vertienn allenn die
genen die daer met recht op vertienn
sullenn. Hi geloeffdenn oeck Joncker
Reiner van Aesswin voerss. die brieven
voerss. end allet te gehout der brevenn
voerss. te waerenn ten ewygenn daegen
als recht is voer allenn die geenen die
ten recht coemen willenn end van
sinder weghenn alle voerplicht aff te
doen van denn selven. In oerkonde on-
ser letterenn. Gegevenn inden jaer ons
Herenn dusennt vyeff hondert ende
acht end veertich den vyeffsten dach mert.
Transfix.
Hangt aan: 03-03-1545
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.89+89v)
03-03-1545. Schepenen Simon van Bueren en Jochem van Giessen.
Aris Dirckssz. verkoopt 4 hont land te Brakel aan Conraert van Ztuvell tot behoeff Peter die Gier Egenssz.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
Vyr hont lants angekofft
van Peter dye Gyerr inden
pronck gelegen.

Wij Simon van Bueren end Jochem van
Giessen, schepenn in Zulichem tugen dat
voer ons comen is Aris Dirckssz. ende hefft
vercofft end opgedraegenn voer hundertt
punt ghever pennyngenn die hi ghiede
dat hem betaelt sijnn vier hont lants
gelegen inden ghericht van Brakell inden
Prenck boeven naestlantgelegenn Yewen
Hermanssz. beneden Peter die Ghier end ten
noerden Aris Dirckssz. voerss. voert
wye denn lande voerss. allomme met recht
naestgelegenn is Conraert van Ztuvell tot
behoeff Peter die Gier Egenssz. voerss. in eenen
eigendom erfflickenn te besittenn end te ge-
bruicken sonder thins end met derden-
halvenn voet dix gelegen inden Pue-
deroeisse dick end niet meer end met dam, sloet
end weteringe die daer met recht toebehoert.
End Aris Dirckssz. voerss. verteech op dat lant
voerss. hij geloeffdenn daer oeck op doen te
vertienn allen die ghenen die daer met
recht op vertienn sullenn hi geloeffdenn
oeck Conraert van Ztiuvel tot behoeff Peter
die Gier voerss. dat lant voerss. te waeren
met volder waerschappen ten ewugen
daegen als recht is voer allenn die ge-
nen die ten recht coemen wyllenn.
End alle voerplicht aff te doen van den
selvenn sonder den dijeck dan sloet enn
weterynge voerss. end hier mede sall alle
twist end gescell doet end te niet sijn
die welcke Peter die Gier end Aris Dircssz.
metten anderen te doenn hebben offte
gehadt mochtenn hebbenn beruerende
dit lant voerss. In oerkonde onser lit-
terenn. Gegeven inden jaer ons Heren du-
sent vieffhondert end vieff end veertich
denn dorden dach inden mert.
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.88v+89)
06-07-1541. Schepenen Coenraert van Zwivell en Arnt van Tuil.
Arnt Jan Jacopssz. verkoopt 10 1/2 hont land te Brakel aan Peter die Gier.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 18-2-2018.
marge: vertigniss

Wij Coenraert van Zwivell end
Arnt van Tuill schepenn in Zulichem
tugen dat voer ons comen is Arnt Jan
Jacopssz. end hefft vertegenn op allen recht
end toeseggen dat hi eenich sins hefft aen
elfftalff hont lants gelegen inden gericht
van Brakell boeven naestlant gelegen inden
gericht van Brakell die heilich kerck tott
Brakel end Cornelis Wouterss. ten zuiden, voert
wye den lande voerss. allomme met recht
naestlant gelegenn is tot behoeff Peter die
Gier erffelickenn te hebbenn end te besitten
met vorwaerden toegedaenn als dat Arnt Jan
Jacopssz. voerss. dit lant voerss. van Peter die
Gier voerss. in eender jaerlier hueren
jaerlix voer tien stuver gebruicken sall
sestien jaerenn lanck duerende acht-
ter een volgende end indien Arnt Jan Jacopss.
voerss. dit lant niet gebruicken end mocht
daer openbaer huren voerden soe sall Peter
die Gier daer aff doen als medt boeven ende
beneden doet welckoer jaerlixer huer
voerss. Peter die Gier voerss. kent den iersten
pacht metten lesten betaelt te sijnn end
dees huer sall ingaenn Sunte Pe-
ters dach ad Cathedram naestcommende
ende terstont als dees ssestien jaeren voerss.
omcomen sijnn soe sullen Peter die Gier
offte sijnen ervenn dit lant voers. end los we-
der anvangenn sonder iemants wederseggen.
In oerkonde onser litterenn. Gegeven indenn
jaer ons Herenn duisent vieffhondert ende
eenende veertych den sestenn dach julij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.88+88v)
00-00-1548. Schepenen Aernt van Tuyl en Dirick Muyll Aertss.
Peter dye Gier Egenss. draagt de doorgestoken brief over op joncker Reiner van Aesswijn heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
Wij Aernt van Tuyll end Dirick Muyll Aertss.
scepenn inn Zulichem tugenn dat voir ons comen
is Peter dye Gier Egenss. ende hefft vercofft ende
opgedraegenn voyr viefftych pont gever pennynghe
die hij ghiede dat hem betaelt sijnn denn brieff
dair desenn tegenwoerdygenn brieff doirstekenn
is end allet 'te gehout des brieffs gelijck alss
dayr in geschrevenn steet joncker Reiner van
Aesswijnn heer tot Brakell inn enen eijgendom
erfflicken te besitten. End te gebruycken ende Peter dye
...
[akte is niet afgemaakt. Gezien de genoemde schepenen zal het jaar waarschijnlijk ca. 1548 moeten zijn]
Transfix.
Hangt aan: 10-06-1401
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.86v)
10-06-1401. Schepenen Aernt van Brakel en Steesken van Brakel.
Joncfrouwe Margriet van Ghiesen belooft een tijns aan heren Steesken van Brakel uit een hoifstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Thinss brieve van ses gueder hoenre op Lambertz verschijnende.

Wij Aernt van Brakell end Steeskenn
vann Brakell scepen inn Zulichem tugen datt
voir ons comenn sijnn joncfrouwe Margriet
vann Ghiesenn mit hoerenn gecoerenn momber end
Ghiesbert vann Ghiesenn end hebben vercoft
end opgedraegenn voir dartich end thien pontt
gever pennynge die sij ghiedenn dat hem betaelt sijnn
thins ses goede hoenre ewelicke alle jaer op Sunte
Lambers dach te betaelenn uit einre hoffstat end uit
allenn hoerenn toebehoerenn gelegenn inden gericht
vann Brakell tusschenn Wyllem dye Wier ende
erffgenaemenn Heijlwygenn ?ti?ffnenen? herenn Stees-
kenn van Brakell ondder inn enen eijgendom erf-
licke te hebbenn end te besittenn end jonckfrou-
we Margriet mit hoerenn gecorenn momber ende
Ghijss van Ghiesenn voyrss. vertegenn opten thins
voyrss. end geloeffdenn dair op doenn te bertienn allen
die gene dye dayr mit recht op vertijenn sullen
end geloeffdenn oyck te waerenn herenn Stees-
kenn voirss. den thins voyrss. jair end dach alss
recht is voir allenn die gene die tenn recht comen
wyllenn ende alle voyrplicht aff te doynn van den-
selvenn. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven int
jaer ons Herenn duysent vierhondert ende een
des vrijdaeges nae Sunte Bonifaes dach.
Bonifaas dag is 5 juni, in 1401 viel dat op zondag, dus de vrijdag daarna is 10 juni.
Transfix.
Aanhangend: 00-00-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.86+86v)
01-01-1546. schepenen Ot van Herwinen en Jan Ariensz.
Elisabet Goessenssz. en haar zoon Dirick Claessz. beloven een tijns aan Reiner vann Aesswijnn uit een hofstad te Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Elisabet Goessenss. geloefft II golden philips guldenn in erfftins op martini toe betaelenn.

Wij Ot vann Herwinen ende Jan Arienssz.
schepenn in Zulichem tugenn dat voir ons co-
men is Elisabet Goessenssz. met horen gecorenn
momber end met hoerenn soen Dirick Claessz. end
hebben geloefft Reiner vann Aesswijnn erff-
thins alle jaer ewelickenn te betaelenn ende
te boerenn twe goede goudenn philips guldenn guet
vann goudenn ende swaer genoech van gewicht
offt die gerechte weerde dair voer op Sunte Mer-
tins dach indenn wynter uyt eender hoffstat
met allenn hoerenn toebehoerenn gelegen inden gericht
van Brakell in die Gortstraet noerdewaert
naestgelegenn Maes Dirickssz. end zuideweert
Heinrick Jacopssz. voert wie der hoffstat voyrss.
allomme mit recht naestgelegenn is welckenn
erffthins voirss. weerdt saick dat hij alle jaer ewe-
lickenn optenn termijn dach der betaelinghe
voirss. niet betaelt enn weer dann so sal daer
alle dagenn naest volgende eenen peenn
van enen halvenn stuver genge ende geeff opten
erffthins voirss. wassenn ende gaenn welcke
peenn te gader mettenn thins voirss. Reiner van
Aesswijnn voirss. berhaelenn sal ende mach uiten
goederenn voerss. wanneer hi'ss niet langer en sal
wyllenn beidenn ende Elizabet voirss. met hoe-
ren gecorenn momber end hoerenn soen voirss. ge-
loeffdenn oeck Reiner vann Aesswijnn voirss. den
erffthins voirss. te warenn met volder weer-
schappenn ten ewyghenn dagenn als recht is
vann allen die genenn dye ten recht comen wyl-
lenn allet nae luidt sijnder alder thinss
brieven des huis vann Brakell. In oerconde
onser literenn. Gegevenn inden jaer ons Heren
duisent vieffhondert ende ses ende veertich
optenn hijlligenn jaers dach.
[de jaarsdag was 1 januari]
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.78+78v)
06-03-1548. Schepenen Aernt van Tuyll en Dirick Muyl.
Andries Dirickssz., Jann Dirickssz. en Isebrant Janssz. verkopen 3 mergen land te Brakel gelegen voirt opt hout aan Hendrick Hardenack tot behoef van Joncker Reiner van Aesswyn heer tot Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Koep brieff van III mergen lants gelegenn voir opt hout toe Brakell

Wij Aernt van Tuyll ende Dirick Muyl
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir onss
comenn sijnn Andries Dirickssz. Jann Dirickssz.
end Isebrant Janssz. end hebbenn vercofftt
ende opgedraegenn voyr hundert punt gever
pennynghenn die sij ghiedenn dat hem betaelt zijn
drye mergenn lants alsoe groet end cleijnn alss dye ge-
legenn sijnn indenn gericht vann Brakell voirt
opt hout Gerit Adriaens dochter boeven naestlant
gelegenn end der kerckenn lant van Brakell
benedenn voirt wye den lande voirss. alomme mett
recht naestlant gelegenn is Hendrick Hardenack
tot behoeff Joncker Reiner van Aesswynn heer
tot Brakell inn enenn eijgendom erfflyckenn te
besittenn end te gebruyckenn sonder thijns end
met dijck dam end weterynghe die dair mit
recht toe behoirt. End Andriess. Dirickss. Jan
Dirickssz. end Isebrant Janssz. voirss. vertegenn
op dit lant voyrss. Sij geloeffdenn dair oyck op doyn
te vertijenn allenn die genenn die dair mit recht
op vertienn sullenn. Sij geloeffdenn oick Hen-
rick Hardenack tot behoeff Joncker Reiners vann
Aesswin heer tot Brakell voyrss. dit lant voirss.
te waerenn tot onsen lantrecht. End voirt mett
volder waerschappenn tenn ewygenn daegenn
alss recht is voir allenn die genen die tenn recht
comenn wyllenn end alle voirplicht aff te doynn
vann den selvenn sonder denn dijck dam end
weterynghe voyrss. Inn oirkonde onser literen. Ge-
gevenn indenn jaer ons Heren duysent vyef-
hondert end acht end veertych denn sestenn
dach martij.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.85v+86)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuil en Dirck Aerntssz. Muyl.
Peter die Gier Egenssz. draagt de doorsteken brief over op Joncker Reiner van Aesswyn heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
Wij Aernt van Tuill end Dirck Aerntssz.
Muyll schepenn in Zulichem tugenn dat voyr onss
comen is Peter die Gier Egenssz. end hefft vercofft end op-
gedraegenn voyr viefftych pont gever pennynghenn dye
hij ghieden dat hem betaelt sijnn denn bryeff
dair desenn tegenwoerdygenn brieff doyrstekenn is
end allet 'te gehout des brieffs gelijck alss dair inn
gescrevenn steet Joncker Reiner van Aesswynn heer
tot Brakell inn enenn eijgendom erfflickenn te besitten
end te gebruyckenn. End Peter dye Gier voirss. verteech
optenn brieff voyrss. end op allet 'te gehout dess brieffs
voyrss. Hij geloeffdenn dayr oick op doenn te vertijen allen
die genenn dye dayr mit recht op vertienn sullenn. Hij
geloeffdenn oick Joncker Reiner van Aesswyn voyrss.
den brieff voyrss. end allet 't gehout des brieffs voyrss.
te waerenn tot onsenn lantrecht tenn ewygen daegen alss
recht is voir allenn die genenn die tenn recht comen
willenn end vann sijnder wegenn alle voirplicht
aff te doynn van denn selvenn. Inn oyrkunde
onser literenn. Gegevenn indenn jair onss Heren
duisent vieffhondert end acht ende veertich
den vyeffstenn inn martio.
Transfix.
Hangt aan: 19-04-1474
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.85v)
19-04-1474. Schepenen Boudewijn van Welderen en Helmich Dirixssz.
Jacop Peterssz. belooft een erftijns aan Kathrijnn, weduwe van Aernt Jansoin
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Jacob Peterssz. gifft erffthins II gouden philips bourgonische schilde op meij dach.

Wij Boudewijnn van Welderen end Helmich
Dirixssz. scepenm inn Zulichem tugenn dat Jacop Pe-
terssz. geloifft heefft Kathrijnn die wittige wijff was
Aernt Jansoin twe gauwenn philippus bourgonsche
scilde witte bourgonsche stuvers genge ende geve ge-
rekent voir elckenn schilt off ander guet payment
dayr voir inn gelijcker weerdenn erffelix thins alle
jaer ewelyckenn optenn iersten dach in der maent
meijde te betaelenn end te boerenn uyt een huiss end
hoffstat mit allenn sijnen timmeryngenn, poetyngen
end toebehoeren gelegenn inden gericht van Bra-
kell Steeskenn van Hemert an d'een ziede oestwairt
naestgelegenn end an die ander ziede Goirt Scel-
laert westwairt welck thinss voyrss. weerdt sayck
dat hij alle jaer ewelyckenn opten voyrss. dach der
betaelyngenn niet betaelt en weer dan soe sall
alle weeckenn dayr naestvolgende een peen van
enen auden cleijkenn opten voirss. thins wassen ende
gaynn welcke peen te gaeder mittenn thinss voirss.
Katherijn voirss. uiten goede voyrss. verhaelenn sall
end mach wanneer hij's niet langer beijden en will
end Jacop Peterss. hefft geloyfft Katerijnenn voyrss.
denn thijns voyrss. ewelyckenn te waren tegenn al-
le dye gene die tenn recht comenn wyllenn
uyth denn guede voyrss. end hier aff is Gerytt
Jacopsoin een wairburghe. Dye supscripti was loe-
venn wij guet. Inn oyrkonde onser literenn.
Gegevenn indenn jaer onss Herenn duysent
vierhondert vier ende tsoeventich des dinxdaichs
nae denn hillygenn belokenn paysch-
dach.
Beloken pasen is de zondag na pasen. Pasen was in 1474 op 10 april. De zondag daarna is 17 april. Dus de dinsdag daarna is 19 april.
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.85)
01-01-1546. Schepenen Ott van Herwinen en Jan Arienss.
Gerit Wykenssz. belooft een thijns aan Joncker Reyner van Aesswin heer tot Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Gherit Vykenssz. gifft erffthinss II gouden philips gulden op Martini.

Wij Ott van Herwinenn end Jan Arienss.
scepen inn Zulichem tugenn dat voir ons comen
is Gerit Wykenssz. end hefft geloefft Joncker Reyner
vann Aesswin heer tot Brakell erffthins twe
goede goudenn philips gulden offte die gerechte weere dair-
voyr inn anderen goedenn payment alle jaer erff-
lickenn end ewelickenn te betaelenn end te boeren
op Sunte Mertijns dach inden wynter vuyt sijn huis
end hoffstat met allenn hoerenn toebehoeren gelegen
inden gericht van Brakell boevenn naestgelegenn
Aernt Dirick Claesens end benedenn die gemeyne
straet, voert wie der hoffstat voirss. alomme met recht
naestgelegenn is welckenn thins voirss. weerdt
saick dat hij alle jaer erflickenn ende ewelickenn
optenn termijnn dach der betaelynge voirss. niet be-
taelt en weer dan so sall daer alle daegenn dair
naestvolghende enenn peen vann enen halven stuiver
genge ende geve optenn thins voirss. wassenn ende
gaynn welckenn peenn end erffthins voirss. Jonc-
ker Reiner vann Aesswynn heer tot Brakell voirss.
verhaelenn sall ende mach vuyttenn guederenn
voyrss. wanneer hij's niet langer en sall wyllen beijden.
End Gherit Vikenssz. voyrss. geloeffdenn oyck Jonc-
ker Reiner van Aesswynn voirss. dees erffthinss
voyrss. te waeren met volder waerschappenn tenn
ewygenn daegen alss recht is voyr allenn die genen
die tenn recht comenn end dit alle nae luidt ende
inhalt der alder erffthins brieven des huys van
Brakell. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven in-
den jaer onss Herenn duisent vyeffhondert end
ses end veertych optenn jaersdach.
[de jaarsdag was 1 januari]
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.84v)
01-01-1546. Schepenen Ott van Herwinen en Jan Arienss.
Helmich Alaerssz. belooft een erfthijns aan Joncker Reiner van Aesswin heer tot Brakel
Ingevoerd of laatste wijziging op: 11-2-2018.
marge: Helmich Alartz. gifft erffthins een gouden philipss gulden op Martini.

Wij Ott vann Herwinen end Jan Arienss.
schepenn inn Zulichem tugenn dat voir ons co-
menn is Helmich Alaerssz. met hoerenn gecoerenn
momber end hefft geloefft erffthins eenenn goeden
goudenn philips guldenn offte die gerechte weerde
dair voir inn anderen guedenn payment Joncker
Reiner van Aesswin heer tot Brakell alle jaer erff-
lickenn end ewelickenn te betaelen end te boerenn
op Sunte Merthins dach inden wynter uit hoir huiss
ende hoffstat met allen hoerenn toebehoeren gelegen
inden gericht van Brakell boevenn naestghelegen
Fraen Zegerssz. de Smit ende beneden Wyllem Arissz.
voirt wye der hoffstat voirss. alomme mit recht naest-
gelegenn is welckenn erffthins voirss. weerdt saick
dat hij alle jaer ewelickenn end erfflicken optenn
termijndach der betaelinge voyrss. niet betaelt enn
weer dann soe sall dair alle daegenn dairnaestvol-
gende enen peen van enenn halven stuiver genge end
geeff optenn erffthins voirss. wassenn end gaynn
welckenn peen te gaeder metten erffthins voyrss.
Joncker Reiner van Aesswynn heer tot Brakell
voirss. verhaelenn sall ende mach opttenn guederen
voyrss. wanneer hij's niet langer en sall wyllen beij-
denn end Helmich Aelbertssz. voirss. met hoeren ge-
coerenn momber geloeffden oick Joncker Reiner van
Aesswynn voirss. desenn erffthins voirss. te waerenn
met volder waerschappenn ten ewigen daegen alss
recht is voir allenn die genenn die ten recht coe-
menn wyllenn. Dit alle nae luidt end inhalt
der alder erffthinsbreven des huiss van Brakell
voirss. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven inden
jaier onss Herenn duysent vieff hondert end ses-
ende veertich optenn jaersdach.
[de jaarsdag was 1 januari]
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.84)
05-03-1548. Schepenen Aernt van Tuyll en Dirck Muill Arntsz.
Peter die Gier Egenssz. draagt een tijns over op joncker Reiner van Aesswijnn heer tot Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-2-2018.
Wij Aernt van Tuyll ende Dirck Muill
Arntsz. schepenn in Zulichem tugenn dat
voir ons comen is Peter die Gier Egenssz. ende heft
vercofft end opgedraegenn voir viefftich pont
ghever pennynge die hij giedenn dat hem be-
taelt sijnn die brievenn dair desen tegenwoer-
digenn brieff doirstekenn is end alle 'te ge-
gout der brieve gelijck alss dair inn gescreven
steet joncker Reiner van Aesswijnn heer tot Bra-
kell inn enenn eijgendom erfflickenn te be-
sittenn end te gebruickenn. te besittenn Peter die
Gier voirss. verteech op die brieve voirss. end op
allet 'te gehout der brievenn voirss. hij geloef-
denn daer oick op doen te vertien allen die ge-
nenn die dair mit recht op vertien sullenn.
Hij geloeffdenn oick joncker Reiner van Aess-
winn voirss. die brieven voirss. end allet 'te ge-
hout der brieven voyrss. te waeren tot onsen lant-
recht ten ewigen daegen alss recht is voir
allenn die genen die tenn recht comen wil-
lenn end van sijnder wegenn alle voirplicht
aff te doynn vann den selven. Inn oir-
konde onser literen. Gegeven int jaer onss Heren M.CCCCC.
end acht ende veertich den vieffsten mert.
Transfix.
Hangt aan: 01-08-1515
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.81)
01-08-1515. Schepenen Goessen van Aelst en Egen die Gier.
Aernt Vos draagt een tijns over op Hermans mijn Egens die Gier soen.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-2-2018.
marge: Opdraechts brieff van III 1/2 mergen lants op langeraeck gelegenn.

Wij Goessen van Aelst ende Egen die
Gier schepenn te Zulichem tugenn dat voyr
ons comen is Aernt Vos end hefft vercofft ende
opgedraegenn voir twyntich pont gever die hij gie-
de dat hem betaelt sijnn denn brieff dair desen
tegenwoerdigen brieff doirstekenn is end allet
'te gehout des brieffs gelijck alss dair inn
gescrevenn steet end oick dair op vertegenn tot
behoeff Hermans mijn Egens die Gier soen erflick
te besittenn end hij geloeffdenn oick van sijndre we-
genn alle voirplicht aff te doynn vann denn
selvenn. Inn oirkonde onser literenn. Gegeven
innt jaer ons Herenn duysent vieff hondertt
vyefftienn des woensdaechs nae Sunte Jacops
dach 's heilige apostell.
[Sint Jacobsdag = 25 juli, in 1515 viel dat op woensdag dus de woensdag daarna is 1 augustus]
Transfix.
Hangt aan: 29-04-1482
Aanhangend: 05-03-1548
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.80v+81)
29-04-1482. Schepenen Boudewijn die Poirter Goessen soen en Goessen Aelbertsz.
Glummer Gheritssz. draagt 3 1/2 mergen land te Brakel op Langeraeck over op Jan Henrixssz. en krijgt het terug als erftijns.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 3-2-2018.
Wij Boudewijnn die Poirter Goessenn
soenn end Goessen Aelbertsz. schepenn in
Zulichem tugenn dat voyr ons comenn is Glum-
mer Gheritssz. end hefft vercofft end opgedragen
voir viefftich guldenn geng end geve die hij
ghiedenn dat hem betaelt sijnn vierden halven
merghenn lantz indenn gericht van Brakell
gelegenn op Langeraeck tusschenn Gielis Dirickssz.
an die eene ziede gelegenn oestwaert end an dye zye-
de westwaert Arien van Ghiesen sonder thinss
end mit dick die dair mit recht toehoert Jan Hen-
rixssz. inn enen eijgendom erflickenn te besit-
ttenn end Glummer Gheritssz. voirss. verteech op dat
lant voirss. end geloeffden dair op doen te vertien
allen die genen die dair mit recht op vertien
sullenn ende geloeffdenn oick te waerenn Jan
Henrixssz. voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
alss recht is tegenn allen den genen die tenn
recht comen wyllenn end alle voirplicht aff
te doen van den selven end Glummer Geritssz.
voirss. geloiffden Jann Henrickssz. voirss. scae-
deloes te hauden van den dick voirss. doe dit
gesciet was Jan Henrickssz. voirss. gaff weder
Glummer Geritssz. voirss. dit lant voirss. inn
enen jaerlichsen erfthins te besittenn voyr
vieff ende twijntich witte stuvers genge
end geve off ander guet paiment in gelicker weer-
denn dair voir alle jaer ewelick optenn acht
ende twijntichsten dach inder maent van a-
priell den Jan Henrickssz. voirss. tot enen thins-
recht te betaelenn welck thijns voirss. weer datt
saick dat hij alle jaer ewelickenn optenn voirss.
dach der betaelingenn niet betaelt en were den
soe sall dair alle weeckenn dairnaestvolgende
ses weecken lanck duerende een peen van enen
aldenn boddrager genge ende geeff opten voirss.
thinss. wassenn end gaynn welcke peen tegae-
der metten thins voirss. Jann Henrickssz. voirss.
uyttenn lande voirss. verhaelen sall end mach
wanneer hij's niet langer beijden en wille
welcke ses weeckenn voirss. alss sij om leden
were end den thins mytten peenen voirss. niet be-
taelt en weer dan solde Glummer Geritssz. voirss.
dair an t'eijnden vervallenn wessen van allenn
recht end toeseggen dat hij hedde sonder enich
wederzegge van den lande voirss. tot behoiff
Jan Henrickssz. voyrss. erfflickenn te besyttenn.
Behaudelickenn nochtant Jan Henrickssz. voirss.
alle sijne voerwaerden voyrss. Inn oirkonde
onser literen. Gegeven innt jaer ons Heren duy-
sent vierhondert twe ende tachtentich optenn
negen en twyntichsten dach inder maent
van aprill.
Transfix.
Aanhangend: 01-08-1515
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.80+80v)
01-01-1546. Schepenen Ott van Herwienen en Jan Ariensz.
Isebrant Janssz. belooft een tijns aan Joncker Reiner van Aesswin heer tot Brakell uit een hofstad te Brakel.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
marge: Isebrant Janssen gifft erffthijns II gouden philips gulden op Martini.

Wij Ott van Herwienenn end Jan Arienssz.
schepen in Zulichem tugenn dat voir ons comen
is Isebrant Janssz. end hefft geloefft Joncker Reiner
vann Aesswin heer tot Brakell erffthins twe goede
goudenn philippes guldenn off die gerechte weerde
dair voir inn anderenn guedenn paymentalle jaer
erfflickenn end ewelickenn te betaelenn end te boeren
op Sunte Mertijns dach indenn wynter uyt sijnn
huiss end hoffstat met allenn oerenn toebehoerenn ge-
legenn indenn gericht van Brakell inn die com-
merstraet boevenn naest gelegenn Anthoenis Meussz.
end benedenn Aernt Ar??enssz. voirt wie der hoffstat
voyrss. alomme met recht naestgelegenn is welc-
koerenn erffthins voirss. weerdt saick dat hij alle
jaer ewelickenn optenn termijnn dach der betaelynge
voirss. niet betaelt en weer dann soe sall dayr alle
daegenn dair naest volghende enen peen van enenn
halvenn stuver geng ende geeff optenn erffthins voirss.
wassen end gaenn welckenn peen metten erffthijns
voirss. joncker Reiner van Aesswijn voirss. verhae-
lenn sall end mach uittenn goederenn voirss. wan-
neer hij's niet langer en sall wyllennn beijdenn ende
Isebrant Janssz. voirss. geloeffdenn oick joncker Reij-
ner van Aesswin heer tot Brakell voirss. diessen erff
thins voirss. te waerenn te waerenn met volder waer-
schappenn ten ewygenn daegenn als recht is
voir allenn die genen dye tenn recht comen wil-
lenn end die alle voirss. nae luidt end vermeldenn
den alden erffthins brieven des huis van Brakel
noch geloefft Isebrant Janssz. voirss. dat hij bynnen
jairs enen guldenn aff lossenn sall denn welc=
ken hij jaerlix geldende is an Goert die Mollener.
In oirkonde onser literenn. Gegeven inden jaer ons
Herenn duisent vieffhondert end ses ende veer-
tich opten jaersdach.
[de jaarsdag was 1 januari]
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.79v)
12-07-1546. Schepenen Simon van Bueren en Jan Ariensz.
Johan van Haeften heer tot Gameren vrijwaart zijn brueder Alardt van Haeften heer tot Calbeck
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Wij Simon van Bueren ende Jan Ariensz schepenen in Zulichem tuijgen dat voor ons comen is Johan van Haeften heer tot Gameren ende heeft gelooft Alardt van Haeften heer tot Calbeck sijnen brueder ende sijnen erven nu ende ten ewigen daghen schadeloos te halden ingevall Alaert van haeften vsz. off sijnen erven eynigen hynder ofte schaede gecrege ofte vercrijgen mochte op eynige guederen gelegen inder eeninge van Zulichem, ofte in Bommel, Bommelreweert ofte in Tielreweerdt die Jan van Haeften ende Alaert van Haeften voorsz. .. etc, etc ....
Gegeven inden iaer ons heeren dusent vijff hondert ende ses ende veertich op sunte Margrieten avont.
Ende was mede met twe zegelen van groene wassche uijthangende bezegelt.
Afschrift in ORA Zuilichem, inv. 672, folio 157.
Bron: Overigen
17-02-1546. Schepenen Ot van Herwinen en Claes Hubertsz.
Jann Wijkenssz. belooft een tijns aan Reiner van Aeswijn heer tot Brakell uit een hofstad te Brakel en uit een perceel land te Zuilichem
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
marge: Erffthins brieff op Johann Vijkens hoffstat jaerlix van vieff gulden brabans gevalueerd.

Wij Ot vann Herwinenn end Claes Hubertss.
schepenn in Zulichem tugenn dat voir ons comen
is Jann Wijkenssz. ende hefft geloefft Reiner van Aes-
wijnn heer tot Brakell in eenenn erfftinss sonder
los daer aen te hebbenn vieff gefaluwierde bra-
bans guldenn twyntich gefaluwierde brabans
stuver soe sij tot Gorchem genge end guet sijnn off
ander guet payment dair voir in gelicker weer-
de te betaelenn Sunte Peters dach ad cathedram
naestcomende over eyn vol jaer ende daer nae voert
alle jaer erfflickenn te betaelenn ende boeren
op Sunte Peters dach voirss. vuyt sin huiss
ende hoffstat gelegen inden gericht van Bra-
kel boevenn naestgelegenn Jacop Beernssz. noerde-
weert den dyeck ende den zui?der die ge-
meijn straete noch uit vieff hondt landts ge-
legenn inden gericht vann Zulichem
aen die duarsijwinge weestwaerdt end Andries
Wyllemssz. oestwaerdt. Voert wie der hoffstat voirss.
ende lande voirss. allomme mit recht naestlantge-
legenn sijnn welcke thins voirss. weerdt saick
dat hij alle jaer erffelickenn ende ewelicken
optenn termijn dach der betaelinghe voirss.
niet betaelt en weer dan so sal dair alle
dagenn dair naest volgende eenen peenn vann
enenn halvenn stuver genge ende geve optenn
tins voirss. wassenn ende gaynn welcke peenn
te gader metten thins voorss. Reiner van Aesswijn
heer tot Brakell voirss. verhaelenn sall ende
mach vuyten guederenn voirss. wanneer hij's
niet langer en sal wyllen beidenn end Jan
Wijkens voirss. gheloeffdenn oeck Reiner van
Aesswijnn voyrss. den erffthins voirss. te wae-
renn nae vermoegenn ons lantrecht ten ewy-
genn daegenn als recht is voert allen die
genen die ten recht comen wyllenn. In oerkonde
onser literenn. Gegeven inden jair ons Heren
duysent vief hondert ende ses ende veertich den
soeventienden dach in februario.
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.79)
12-07-1546. Schepenen: Simon van Bueren en Jan Ariensz
Jan van Haeften heer tot Gameren draagt enige schepen brieven over aan sijnen brueder Alardt van Haeften heer tot Calbec
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Wij Simon van Bueren ende Jan Ariensz schepenen in Zulichem tuijgen dat voor ons comen is Jan van Haeften heer tot Gameren ende heeft gelooft sijnen brueder Alardt van Haeften heer tot Calbeck tot sijnen gesinnen offte tot sijnen erven gesinnen te voldoen voor den leenheer wes Jan van Haeften voorsz. sich verplicht heeft in eenigen cedullen die Jan van Haeften vsz. beteijckent heeft ofte in eenigen schepenen brieven die Jan van Haeften sijnen brueder Alaert van Haeften gegeven mach hebben tot desen daghen toe ingevall Johan van Haeften vsz. off sijnen erven alsulcke gelooften voorsz. niet en voldeden ofte sich daer weijgerich in lieten vinden, soo sullen Alaert van Haeften ende sijnen erven sulcx mogen verhaelen ofte inwerven tot onsen landtrecht. In oirconde onser letteren Gegeven inden iaer ons heeren dusen vijff hondert ende ses ende veertich op sunte Margrieten avont.
Ende was met twee zegelen van groenen wassche uijthangende bezegelt.
Afschrift in ORA Zuilichem, inv. 672, folio 157.
Bron: Overigen
27-05-1572. Frederick van Doern en Ghijsbert van Braeckell, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Sophia Gerits beloofd heeft aan den Heilige-Geestmeester aldaar, een som geld te zullen betalen in twee termijnen ten behoeve van de armen aldaar. Gegeven in den jaer ons Heren dusent vijffhondert twee ende tsoeventich den soeven ende twentichsten dach Mey. Oorspr. (Inv. no. 94); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1572 Mei 27
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 61
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 94 - Regest nr. 61
12-02-1547. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwynen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Wouter Cornelis' zoon overgedragen heeft aan de kerk- en Heilige-Geestmeesters aldaar de rechten, voortvloeiende uit de brieven d.d. 1547 Februari 10 en 1547 Februari 11 (Reg. nos. 54 en 55), waardoor deze is gestoken. Gegeven in den jair ons Heren dusent vijffhondert ende soeven ende vertich den tvelffsten dach Februarii. Oorspr. (Inv. no. 90); met de zeer geschonden zegels der beide oor konders in groene was.
Datering: 1547 Februari 12
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 56
Transfix.
Hangt aan: 11-02-1547
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 90 - Regest nr. 56
11-02-1547. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwynen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Wouter Cornelis' zoon wettig eigenaar is van de door hem gekochte goederen, bedoeld in den brief d.d. 1547 Februari 10 (Reg. no. 54), waardoor deze is gestoken. Gegeven in den jair ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende vertich den ylffsten dach in Februario. Oorspr. (Inv. no. 90); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1547 Februari 12 (Reg. no. 56).
Datering: 1547 Februari 11
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 55
Transfix.
Hangt aan: 10-02-1547
Aanhangend: 12-02-1547
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 90 - Regest nr. 55
10-02-1547. Wolff van Ztuivell en Jan die Cock van Delwynen, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat de gezworen bode van den hertog in Boemelderwerde op verzoek van de kerk- en Heilige-Geestmeesters te Zuylichem na voorafgaande aankondiging in de kerk aldaar verkocht heeft de goederen van vele met name genoemde personen, wegens het niet betalen van pacht, aan Wouter Cornelis' zoon. Gegeven in den jair ons Heren dusent vijffhondert ende soeven ende vertich den tyenden dach in Februario. Oorspr. (Inv. no. 90); met de zeer geschonden zegels der beide oorkonders in groene was. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1547 Februari 11 en 1547 Februari 12 (Reg. nos. 55 en 56).
Datering: 1547 Februari 10
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 54
Transfix.
Aanhangend: 11-02-1547
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 90 - Regest nr. 54
10-08-1537. Goessen van Aelst en Eeverart van Ztuivell, schepenen in Zuylichem, voorkonden, dat Peter Jacops zoon een morgen land aldaar heeft overgedragen aan de kerkmeesters aldaar. Gegeven in den jaer ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende dertich den tyenden dach in Augusto. Oorspr. (Inv. no. 75) ; de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1537 Augustus 10
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 47
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 75 - Regest nr. 47
28-06-1537. Eeverart van Ztuivell en Ot die Rijck, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Dirk Arnts zoon aan de Heilige-Geestmeesters aldaar overgedragen heeft zijn rechten, voortvloeiende uit de oude registers van den Heiligen Geest. Gegeven in den jair ons Heeren dusent vijffhondert ende soeven ende dartich den acht ende twentichsten dach in Junio. Oorspr. (Inv. no. 89); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1537 Juni 28
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 46
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 89 - Regest nr. 46
07-11-1532. Coenrairt van Swivel en Goessen van Over Ariens zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat vijf met name genoemde personen aan den kerkmeester aldaar beloofd hebben jaarlijks een rente te zullen betalen uit tien hond
land aldaar, terwijl de kerkmeester bij achterstallige betaling boete zal mogen heffen uit dat land. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert twe ende dertich op sunte Willebrourdus' dach. Oorspr. (Inv. no. 76); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1532 November 7
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 43
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 76 - Regest nr. 43
04-04-1532. Coenrairt van Swivel en Ot die Rijck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Jacop Mercelis' zoon voor zijn vrouw en Peter Henricks zoon de helft van een hofstede aldaar overgedragen hebben aan den Heilige-Geestmeester aldaar. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert twe ende dertich des Donredach na den heiligen Paeschdach. Oorspr. (Inv. no. 88); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1532 April 4
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 42
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 88 - Regest nr. 42
02-04-1531. Reiner van Tuil en Joest van Brakel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ghijsbert van Doern beloofd heeft aan Wolter van Ysenderen ten behoeve van Merten van Rossem, heer tot Poderoye, alle voorwaarden na te zullen komen, bedoeld in den brief d.d. 1531 Maart 29 (Reg. no. 40), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert een ende dertich den anderen dach in April. Oorspr. (Inv. no. 5); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1531 April 2
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 41
(regest nr. 40 is niet gepasseerd voor de bank van Zuilichem, dus niet in deze lijst overgenomen)
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 5 - Regest nr. 41
06-12-1527. Reiner van Tuil en Hubert Claes' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ot die Rijck, Boudewijn van Weideren en Willem Loeff, als erfgenamen van heer Gerit Floris' zoon, de hun toekomenderechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1497 Februari 21 (Reg. no. 30), waardoor deze is gestoken, hebben overgedragen aan de Heilige-Geesttafel te Zulichem. Gegeven int jair ons Heeren dusent vijffhondert soven ende tweintich op sunte Nycolaes' dach. Oorspr. (Inv. no. 93); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1527 December 6
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 39
Transfix.
Hangt aan: 21-02-1497
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 93 - Regest nr. 39
20-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Gier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Jan Ariens zoon overgedragen heeft aan de Heilige- Geestmeesters aldaar de rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1510 April 18 (Reg. no. 36), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten tweyntichsten
dach der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1510 April 20
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 38
Transfix.
Hangt aan: 19-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 38
19-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Gier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Jan Ariens zoon overgedragen heeft aan de Heilige- Geestmeesters aldaar de rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1510 April 18 (Reg. no. 35), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijflhondert ende tien opten negentiensten dach der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87); de zegels, der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1510 April 19
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 37
Transfix.
Hangt aan: 18-04-1510
Aanhangend: 20-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 37
18-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Gier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat aan Jan Ariens zoon toekomen de rechten, voortvloeiende uit een voor den gezworen rechter van den hertog in Boemelrewert verleden brief, waarbij de Heilige-Geestmeesters te Zuylinchem hem een huis aldaar verkoopen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten achttiensten daeh in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1510 April 20 (Reg. no. 38).
Datering: 1510 April 18
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 36
Transfix.
Hangt aan: 18-04-1510
Aanhangend: 19-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 36
18-04-1510. Everit van Doern en Eghen de Ghier, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat de gezworen bode des hertogs in de Boemelreweert, namens de Heilige-Geestmeesters te Zuylichem, beslag gelegd heeft op een huis aldaar wegens het niet betalen van tyns, dat hij, na hiervan op 3 Zondagen in de kerk aldaar afkondiging te hebben gedaan, het laat verkoopen en dat Jan Ariens zoon het van de Heilige-Geestmeesters gekocht heeft. Gegeven int jaer ons Heren dusent vijffhondert ende tien opten achttiensten dach in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 87);
de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1510 April 19 (Reg. no. 37).
Datering: 1510 April 18
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 35
Transfix.
Aanhangend: 18-04-1510
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 87 - Regest nr. 35
03-06-1507. Adriaen die Cock van Delwynen Arnts zoon en Jan Aelberts zoon, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Jan Peters zoon overgedragen heeft aan den kerkmeester aldaar het land, bedoeld in den brief d.d. 1507 Juni 2 (Reg. no. 33), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jair ons Heren duysent vijfhondert ende seven op den derden
dac van Junio. Oorspr. (Inv. no. 74); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1507 Juni 3
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 34
Transfix.
Hangt aan: 02-06-1507
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 74 - Regest nr. 34
02-06-1507. Adriaen die Cock van Delwynen Arnts zoon en Jan Aelberts zoon, schepenen in Zuylichem, oorkonden, dat Jan Peters zoon wettig eigenaar is van een stuk land onder Zuylichem, dat hij van den kerkmeester aldaar gekocht heeft. Gegeven int jair ons Heren duysent vijfhondert ende seven op den anderen dach van der maent, geheiten Junius. Oorspr. (Inv. no. 74); met het geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1507 Juni 3 (Reg. no. 34).
Datering: 1507 Juni 2
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 33
Transfix.
Aanhangend: 03-06-1507
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 74 - Regest nr. 33
28-03-1503. Adriaen Spierincks zoon en Floris Gherits zoon, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Aleyt. weduwe van Dirck Wouters zoon, een morgen land aldaar, genaamd Sunte Wilboerts mergen, heeft overgedragen aan de kerkmeesters aldaar. Gegeven int jaer onss Heren dusent vijffhondert ende drie opten achttentweyntichsten dach in der maent van Meert. Oorspr. (Inv. no. 73); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Datering: 1503 Maart 28
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 32
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 73 - Regest nr. 32
21-02-1497. Eghen de Ghier en Adriaan Spierincks zoon, schepenen in Zuylinchem, oorkonden, dat Jan Aelberts zoon beloofd heeft aan heer Gherit Floris' zoon, priester aldaar, jaarlijks een tyns te zullen betalen uit een huis onder Nyewael. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert seven ende tnegen. tich op sunte Peters avont apostoli ad cathedram. Oorspr. (Inv. no. 93); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1527 December 6 (Reg. no. 39).
Datering: 1497 Februari 21
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 30
Transfix.
Aanhangend: 06-12-1527
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 93 - Regest nr. 30
11-01-1493. Henrick die Kock van Opynen en Vrederick Pieck, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Willem van Herwynen een deel van een hoeve aldaar overgedragen heeft aan meester Philips van Malssen, pastoor aldaar, waartoe Katerijn van Ophoeven borg blijft en Vrederick Pieck als tynsheer consent geeft, dat het verkochte deel bevrijd zal worden van tyns. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert drie ende tnegenttich opten yelfften dach in Januario. Oorspr. (Inv. no. 79); met een overblijfsel van het zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
Datering: 1493 Januari 11
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 29
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 79 - Regest nr. 29
23-03-1492. Sander van Tuyll en Jan die Rijck, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Jan Reymbouts zoon heeft overgedragen aan meester Philips van Malssen, pastoor aldaar, een vierdedeel van een hoeve aldair, genaamd Quayer wijffs camp. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert twe ende tnegenttich opten drie ende twenttichsten dach in der maent van Mertt. Oorspr. (Inv. no. 78); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1492 Maart 23
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 27
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 78 - Regest nr. 27
12-05-1474. Johan van Brakel Derycs zoon en Helmich Derixs zoon, schepenen in Suylichem, oorkonden, dat Gerit van Lair, overgedragen heeft aan den Heilige-Geestmeester aldaar de landen, bedoeld in den brief d.d. 1453 November 8 (Reg. no. 20), waardoor deze is gestoken. Gegeven in den jayr onss Heren dusent vierhondert vier ende soeventich op den twelffsten dach in der maent, geheiten Meyde. Oorspr. (Inv. no. 86); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Datering: 1474 Mei 12
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 25
Transfix.
Hangt aan: 08-11-1453
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 86 - Regest nr. 25
08-11-1453. Jan die Groit en Jan die Puerter, schepenen in Sulichem, oorkonden, dat Jacop van Aken zes morgen land aldaar heeft overgedragen aan Claes Spierinck Jans zoon. Ghegeven int jair ons Heren dusent vierhondert drie ende vijftich des Donredaghes nae sinte Wilboirts dach. Oorspr. (Inv. no. 86); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1474 Mei 12 (Reg. no. 25).
Datering: 1453 November 8
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 20
Transfix.
Aanhangend: 12-05-1474
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 86 - Regest nr. 20
13-11-1446. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Dyrc Helmychs zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herler en zijn moeder, jonkvrouw Lijsbet, overgedragen hebben aan de Heilige-Geestmeesters aldaar 17 hond land aldaar, genaamd Lampenkempken, onder voorwaarde, dat de kerk, de papelijke preuve en de kosterij aldaar, benevens de pastoor en het sint Jans altaar in de kerk zekere jaarlijksche uitkeeringen zullen krijgen. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten dertienden dach in der maent van November.
Oorspr. (Inv. no. 85); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 November 13
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 18
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 85 - Regest nr. 18
15-10-1446. Aernt Pyeck van Gamberen en Aernt dye Kock van Delwinen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat jonkvrouw Byatrijs, weduwe van Jan Poorter, een huis met land onder Aelst overgedragen heeft aan Jan die Groet, waarop de kooper het goed weder aan de verkoopster voor haar leven in huur teruggegeven heeft. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende veertich opten vijftienden dach in der maent van Octobry. Oorspr. (Inv. no. 99); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1446 October 15
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 17
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 99 - Regest nr. 17
06-01-1445. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Willem van Kryekenbeeck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Merten van Herler, heer van Poyeroyen, overgedragen heeft aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem twee morgen land aldaar. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende veertich opten heiligen Dertiendach. Oorspr. (Inv. no. 84); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1445 Januari 6
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 15
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 84 - Regest nr. 15
08-02-1443. Aernt van Herier van Zulichem en Aernt die Starke, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Jan Vinck overgedragen heeft aan Jan den Groten het land, bedoeld in de brieven d.d. 1439 September 4 en 1442 December 3 (Reg. nos. 12 en 13), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende drye ende veertich des Vrydages nae sunte Aechten dach der heiligen joncfrouwen. Oorspr. (Inv. no. 98); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1443 Februari 8
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 14
Transfix.
Hangt aan: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 14
03-12-1442. Jan van Brakel Steeskens zoon, de oudste, en Willem van Kryekenbeeck, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Diryck, bastaardzoon van Steesken van Brakel, overgedragen heeft aan Jan Vinck het land, bedoeld in den brief d.d. 1439 September 4 (Reg. no. 12), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende twe ende veertich opten derden daeh in der maent van December. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1443 Februari 8 (Reg. no. 14).
Datering: 1442 December 3
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 13
Transfix.
Hangt aan: 04-09-1439
Aanhangend: 08-02-1443
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 13
04-09-1439. Jan van Ghiesen en Jan die Groet, schepenen in Zulichem, oorkon den, dat Zybrecht van Nyewel Arnts zoon en Jacop Jacops zoon drie morgen land onder Zulichem overgedragen hebben aan Diryc. bastaardzoon van Steesken van Brakel. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende negen ende dartich des Vrydages nae sunte Jans dach decollatio. Oorspr. (Inv. no. 98); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1442 December 3 en 1443 Februari 8 (Reg. nos. 13 en 14).
Datering: 1439 September 4
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 12
Transfix.
Aanhangend: 03-12-1442
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 98 - Regest nr. 12
19-05-1435. Goeswijn van Brakel en Pelgerijm Doolvoet, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt van Herier van Zulichem beloofd heeft aan Jan Jan Peters zoon hem te zullen erkennen als eigenaar van een hofstede, 'de Raephoff' aldaar, tegen betaling van een gouden Philippus' schild 's jaars. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijff ende dertich des Donredages nae sunte Servaes' dach. Oorspr. (Inv. no. 97); met het geschonden zegel van den tweeden oorkonder in groene was; dat van den eersten oorkonder is verloren.
Datering: 1435 Mei 19
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 10
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 97 - Regest nr. 10
25-03-1445. Jan van Brakel en Willem van Kriekenbeec. schepenen in Zulichem, oorkonden, dat heer Roelof van Oever, priester, pastoor te Zulichem, en Ghijsbert Aernts zoon, kerkmeester aldaar, overgedragen hebben aan de Heilige-Geestmeesters aldaar hun rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1428 April 28 (Reg. no. 9), waardoor deze is gestoken. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende vijf ende veertich op onser liever Vrouwen dach Annonciatio. Oorspr. (Inv. no. 83); met de geschonden zegels der beide oorkonders in groene was.
Datering: 1445 Maart 25
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 16
Transfix.
Hangt aan: 28-04-1428
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 83 - Regest nr. 16
28-04-1428. Aernt van Herler van Zulichum en Steesken van Brakel, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Aernt Glummer Mechtelden zoons zoon zeven hond land aldaar overgedragen heeft, voor de helft aan den kerkmeester aldaar ten behoeve van de timmering der kerk en voor de andere helft aan den Heilige-Geestmeester, en dat de koopers vervolgens dit land tegen betaling van een jaarlijksche schatting aan den verkooper teruggegeven hebben. Gegeven int jaer ons Heren dusent vyerhondert ende acht ende tweintich upten acht ende tweintichssthen dach in der maent van Aprill. Oorspr. (Inv. no. 83); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen is gestoken de brief d.d. 1445 Maart 25 (Reg. no. 16).
Datering: 1428 April 28
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 9
Transfix.
Aanhangend: 25-03-1445
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 83 - Regest nr. 9
15-11-1413. Aernt die Porter en Jan van Malsen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Claes die Groet aan den Heilige-Geestmeester aldaar beloofd heeft jaarlijks een schatting van 4 Vlaamsche plakken te zullen betalen uit een stuk land aldaar. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dartyen des Woensdages nae sunte Mertijns dach in den wynter. Oorspr. (Inv. no. 92); de zegels der, beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1413 November 15
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 7
Transfix.
Hangt aan: 14-09-1413
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 95 - Regest nr. 7
14-09-1413. Willem van Kryekenbeeck en Ghijsbert van Ghiesen Gherarts zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Ghijsbert Wellen aan den Heilige- Geestmeester in Zulichem beloofd heeft jaarlijks een schatting van 15 Vlaamsche klokken te zullen betalen uit een morgen land aldaar, onder voorwaarde, dat hiervan de pastoor en de koster van de kerk jaarlijks 5 Vlaamsche klokken zullen krijgen. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende dertien des Donderdages nae onss liever Vrouwen dach nativitas. Oorspr. (Inv. no. 91); de zegels der beide oorkonders zijn verloren.
Datering: 1413 September 14
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 6
[zie ook bij inv.nr.91]
Transfix.
Aanhangend: 15-11-1413
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 95 - Regest nr. 6
14-07-1374. Ghisebert Elberts zoon en Rutger Mathijs' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Lijsbet, vrouw van Wouter Bayen, en Mechtelt, zijn dochter, met hare mombers, aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem overgedragen hebben de rechten, voortvloeiende uit de brieven d.d. 1353 September 26 en 1364 Januari 4 (Reg. nos. 2 en 3), waardoor deze gestoken is. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC vier ende tsueventich des andren daechs nac sunte Mergrieten dach. Oorspr. (Inv. no. 81); met het geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
Datering: 1374 Juli 14
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 4
Transfix.
Hangt aan: 04-01-1364
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 4
04-01-1364. Goeswinus Ghiselbertus' zoon en Rutgherus Mathias' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Seelkinus Stouten zoon overgedragen heeft aan Wolterus Bayen de rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1353 September 26 (Reg. no. 2), waardoor deze gestoken is. Datum anno Dómini Mo CCCo sexagcsimo quarto in octavis sanctorum Innocentium. Oorspr. (Inv. no. 81); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Hierdoor is gestoken de brief d.d. 1374 Juli 14 (zie Reg. no. 4).
Datering: 1364 Januari 4
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 3
Transfix.
Hangt aan: 26-09-1353
Aanhangend: 14-07-1374
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 3
26-09-1353. Theodericus de Tuel de Nyewel en Ghyselbertus Eylbertus' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Arnoldus Dyrout overgedragen heeft aan Marcelius Stouten zoon een stuk land, gelegen in het gericht van Zulichem, 'in die diepestrate'. Datum anno Domini Mo CCCo quinquagesimo tercio vicesima sexta die mensis Septembris. Oorspr. (Inv. no. 81); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1364 Januari 4 en 1374 Juli 14 (zie Reg. nos. 3 en 4).
Datering: 1353 September 26
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
regest 2
Transfix.
Aanhangend: 04-01-1364
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 2
22-05-1474. Eigendomsbewijs voor het klooster van alle door Gerit van Lair in Nieuwaal en Zuilichem opgewonnen bezittingen van Johan van Sint-Goriks, ridder, met uitzondering van 15½ morgen, geheten de Kivietsheuvel, en een erfcijns van 10 gulden, 1476. Met 2 retroacta, 1474
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Wij Geenman Schoen ende Johan van Huesden, scepen in Zuylichem, tugen dat voor den geswooren richter onsse heren van Gelre in Bomelreweerd ende voir ons komen is Gerit van Lair ende heeft geclaeghd aver ende op heren Johan van Sente Gorix ritter als die hij hem geset heeft voir anderhalff hondert gouwen Wilhelmus schilde genge ende geve ende en heeft hem dair nyet van geqwyt ende heeft hem daer ain geschaidt driehondert gauwen Wilhelmus schilde genge ende geve als hij seeghde, en dit is Gerits van Lair voirss. sijn yrste clage die geschiet is als recht is. Dit geschieden inden jair ons heren dusent vierhondert vierentseeventich op den XXIIsten dagh inder maent geheeten may de dair na wij Arnt die Kock van Delwijnen ende Johan van Brakel Dircx Gijsbert Pieck Arntsz. Baudewijn van Welderen Andriaen van den Oever Johan Aelbertsz. ende Helmich Derixsz. scepen in Zuylichem tugen dat voir die geswoeren richter vurss. ende voir ons dair wij mede inder dingkbancken tot Zuylichem te gedinge geseten waren komen is Gerit van Lair vurss. ende heeft geclaight aver ende op heren Johan van Sente Gorix ritter als dat hij hem geset heeft voir anderhalff hondert gauwen Wilhelmus schilden genge ende geve ende heeft hem daer nyet van geqwyt ende heeft hem dair ain geschaidt drie hondert gauwen Wilhelmus schilde genge ende geve als hij seeghde. Wair aff die geswoeren bode onsse heren van Gelre in Bomelreweerd giede voir ons dat hij heren Johan van Sente Gozix ritter vurscr. gedaight hedde van wegen Gerits van Lair...
...
Gegeven inden jair onssen heren MCCCC vier ende soeventich den donresdagh op den tweendtwintichsten dach vander maent meyde.
regest nr. 341
Transfix.
Aanhangend: 23-05-1474
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 136
23-05-1474. Schepenen Baudewijn van Welderen en Johan Aelbertzs.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 1-2-2018.
Wij Baudewijn van Welderen en Johan Aelbertzs. scepenen in Zuylichem tugen dat
voir ons komen is Baudewijn vanden Oever ende heeft vercofft ende opgedragen
voir thien pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff
dair desen tegenwoirdigen brieff doer gesteken is, ende alle 't gehout dess brieffs
als dair inne geset steet Gerit van Lair erffelick te hebben ende te besitten
...
Gegeven inden jair
onssen heren dusent vierhondert vierende soeventich opden XXIIIsten dach inder
....
Datum: de maand is niet leesbaar op de foto, maar moet mei zijn volgens het regest.
Transfix.
Hangt aan: 22-05-1474
Aanhangend: 29-09-1476
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 136 - Regest nr. 342
29-12-1439. schepenen Aernt van Herler van Zulichem en Goeswijn vanden Oever
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Woert, VII hont, 1440.

Wij Aernt van Herler van Zulichem ende Goeswijn vanden Oever scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Hubert die Poirter ende heeft vercofft ende opgedragen voir hon-
dert gulden guet ende geve die hij giede dat hem betaeilt sijn soeven hont lants alsoe
groet ende alsoe cleijn als daer gelegen sijn inden gericht van Bruechem op die Woert
tusschen lant der tafelen des Heilige Geest van Zautbomell aen d'een sijde ende die dair mit
recht lantgelegen sijn aen d'ander sijde Heinrick Teetse als Heilige Geestmeyster der ta-
felen des Heiligen Geest voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. in enen eij-
gendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten.
Ende Hubert voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Henrick Teetse
als Heilige Geestmeyster voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant
voirss. jair ende dach als recht is voor alle die gene die ten recht komen willen. Ende
alle voirplicht aff te doen van den selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert ende veertich des dynxdages naden Heiligen Korsdach.
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst vermeld wordt.
scan 156-3
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.094v)
26-12-1401. Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Everard Pouwelszn en zijn zoon Pauwels verkocht hebben aan Henrik van Amerzoyen Everardszn: perceel land Overste Molenkamp onder Wordragen, voor 20 pond.
Met schepenzegels Ot van Malsen en Gooswijn Gijsbertzn
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
Wij Otte van Malsen ende Goeswijn Ghijsberts soin scepenen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Everaert Pauwels soin
ende Pauwels sijn soin ende hebben vercoft ende opgedragen voir tweijntich pont ghever penningen die sij ghieden dat hem betaelt
sijn alle rechts dat sij hebben in enen campe lants geheijten den oversten molencampe gelegen inden gericht van Wor-
dragen mit half den g?ra?ve an beijden siden tusschen Everaet Pauwels soin ende Aernt Her Everaers soin Matheeus
Momken tot behoeff Heijnrics van Amerzoijen Everaers soin in enen eijgendom sonder tijns ende dijck erflike te
besitten. Ende Everaet Pouwels soin ende Pauwels sijn soin voirscr. vertegen op dit vercofte guet voirscr. ende
geloefden dair op doin te vertien alle die ghene die dair mit recht op vertien sullen. Ende geloefden oick te
waren Matheeus voirscr. tot behoeff Heijnrics van Amerzoijen voirscr. dit vercofte quet voirscr. jaer ende dach als
recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen. Ende alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orconde onser
litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende twe des anderen dages naden Heijligen Kersdach.
Datum: vanwege het gebruik van de Kerststijl valt de akte een jaar eerder dan in de tekst vermeld wordt.
Een scan is beschikbaar op de bhic website:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=844173&miview=inv2
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 702 - Regest nr. 277
27-12-1399. schepenen Hubert Jans soen en Arnt van Malsen Jans soen
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: in die hoeve ende anders XXV 1/2 hont, 1399

Wij Hubert Jans soen ende Arnt van Malsen Jans soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen sijn Govert Tolinc Arnt Toelinc Gerit van Romde Dirks zoen
Jan Ghoris Soen Herman Jans soen ende Huge Hacke, ende hebben vertegen op ellef hont
lantz gelegen inden gericht van Bruechem in die hoeve tusschen erffgenaem Willem
Schonen van Est ende mij Hubert voirss. aen d'een sijde ende erffgenaem Dircks Tolincs
aen d'ander sijde. Voirt op tyen hont lants gelegen inden gericht voirss. inden hanvelt
tusschen Jan Loyen soen aen beijden sijden. Voert op vijff hont lants gelegen inden gerecht
voirss. inden Gantacker tusschen erffgenaem Gerits Hissen soen ende Kathelijn Lorarts
tot behoeff Liebrechts Liebrechts soen erffelicken te besitten. Ende Godert Arnt
Gherit ende Jan voirss. ongescheiden hebben geloefft Berthelomeus Claes ende Ode?n
kynder Dircks Toelincs doen te vertien bynnen jairs naestcomende op dit lant voirss.
tot behoeff Liebrechts voirss. Voirt hebben sij geloefft ongescheiden Posselinc Dircks
Toelincs dochter doen te vertijen wanneer sij tot horen mondigen dagen coemt op dit
lant voirss. tot behoeff Liebrechts voirss. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heeren M CCC negen ende tnegentich des vrijdages nae korsdach.
des vrijdages nae korsdach (25 Dec). Vanwege het gebruik van de Kerststijl is dat in 1398.
scan 172-2
Transfix.
Aanhangend: 06-05-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.101v)
26-12-1385. schepenen Roeloff Delff Alarts zoen en Dirck Sceijsart
Ingevoerd of laatste wijziging op: 27-1-2018.
bovenschrift: Bruechem

marge: korsmis eenen auden schilt 1386 {1}

Wij Roeloff Delff Alarts zoen ende Dirck Sceijsart scepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Goeswijn Struve ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden
gericht van Bruechem op die Cort Verghden tusschen Goeswijn voirss. ende Gerit Geenken
Mechtelden soen ende Willem den Sconen van Este in enen eijgendom sonder thijns ende son-
der dijcke erffelicken te besitten. Ende Goeswijn voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloef-
de dair op doen te vertien allen die gene die daer mitten recht op vertien sullen. Ende geloef-
de oick te waeren Willem voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. Hier
aff is burge Rutger Struve Goeswijns zoen voirss. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Willem voirss. dit lant voirss. Goeswijn voirss. in enen jairlixe erffthijns te besitten
alle jair voir enen auden gulden schilt guet ende geve, guet van goude ende gerecht
van gewicht munten 's coninx van Vranckrijck ofte keijsers van Romen off voir anderen
payment dat daer guet voir is erffthijns jairlix bynnen den vier Heijlich dagen
van korsmisse Willem voirss. altoes te betalen. Welcke thijns voirss. off hij jairlix bynnen
den vier Heijlich dagen voirss. niet betailt en worde, dan soe salder dair nae alle dage
op gaen een pene van eenen halven groten gever penninge. Welcke pene te gader mytten thijns
voirss. Willem voirss. verhalen mach uten landt voirss. wanneer dat hij's nyet langer
beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC ses ende
tachtentich op Sunte Stephaens dach.
Datum: Sunte Stephaens dach = 26-dec.
1. In verband met het gebruik van de Kerststijl valt deze akte een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 27-12-1385
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 110 / s. 189-1)
19-01-1579. Adriaen van Weesd van Reynoy und Dirck Pieck, Schöffen in Zuilichem, beglaubigen und vidimieren ein von Naydo Roeloffsß und Elbert Geritsß, Schöffen zu Zaltbommel, 1527 März 28 belaubigtes Vidimus einer Rechnungslegung und Erbscheidung des Erbes des † Arnt Pieck van Gameren von 1495 Juli 6 vermittels und zu Gunsten der Frau van Renesse, der Jungfer van Haeften und der Wwe. van Gaell. Siegler: die zwei Schöffen.
Ausf., Perg., mit 2 Sgg.
Ingevoerd of laatste wijziging op: 25-1-2018.
NB. De schepen heet 'van Beesd van Reynoy'.
Bron: Inventare nichtstaatlicher Archive - Band 51 (Die Urkunden des Archivs von Schloss Frens) - Pag. 105.
Bron: Overigen - Regest nr. 601